Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

28 noiembrie 2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI
 

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 28 noiembrie  2014.
În sedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 346 din 21.11.2014, la care participă un număr de 12 consilieri din 13 in funcţie.
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local mai participă domnul primar Ioan Onisei şi d-ra Rîpanu Eugenia, consilier în  aparatul de specialitate al primarului.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, respectiv OUG nr. 68 din 21.10.2014 – privind modificarea şi completarea unor acte normative.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinta anterioară (27.10.2014) a fost supus la vot şi  aprobat cu un număr de 11 voturi „pentru”, domnul Borda Leon are obiecţii cu privire la ultimul punct al ordinii de zi înscris în procesul - verbal, respectiv întrebări – interpelări unde se arată că nu s-au consemnat toate întrebările adresate dumnealui de către domnul primar.
Pentru buna desfăşurare a şedinţei ordinare lunare de astăzi cât şi pentru perioada următoare, este necesar alegerea unui preşedinte de şedinţă pe o perioada de 3 luni. Cine face propuneri ?
Domnul Borda Leon propune pe domnul Nistor Constantin.
Domnul Ciocoiu Mihai  propune pe domnul Onisei Pavel - Cătălin.
N
emaifiind alte propuneri, se supune la vot propunerea ca dl. Nistor Constantin să fie preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni şi obţine  trei voturi « pentru » (domnii Borda Leon, Gherasim Dumitru şi Onisei Pavel – Cătălin) şi opt abţineri,  dl. Nistor Constantin  nu votează.
Se supune la vot propunerea ca dl. Onisei Pavel – Cătălin să fie preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni şi se aprobă cu opt voturi « pentru » şi trei abţineri, dl.Onisei Pavel – Cătălin nu votează.
Domnul Onisei Pavel – Cătălin  preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi.
1.Proiect de hotărâre – privind desemnarea unui consilier local din Consiliul local al comunei Păstrăveni care să reprezinte instituţia în Dosar nr. 2692/103/2014 la Tribunalul Neamţ – Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal;
Domnul preşedine de şedinţă – întreabă dacă mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Dl. primar propune includerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre: 
1.Proiect de  hotărâre - privind organizarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2015 – 2016 în învăţământul preuniversitar de stat din comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ;
2.Proiect de  hotărâre – privind execuţia bugetului local pe trim. III al anului 2014;
3.Proiect de hotărâre – privind aprobarea decontării drepturilor băneşti pentru cheltuielile de transport aferente personalului didactic şi auxiliar în lunile iulie, august şi septembrie 2014;
4.Proiect de hotărâre – privind aprobarea devizului general recalculat al obiectivului de investiţii « RENOVARE  BIBLIOTECA  COMUNALĂ (EXTINDERE CU GRUP SANITAR ŞI ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE) » ;
5.Proiect de hotărâre – privind suplimentarea valorii obiectivului de investiţii « Utilităţi Şcoala cu clasele I-VIII Rădeni » ;
6.Proiect de hotărâre – privind rectificarea bugetului local pe anul 2014;
7.Proiect de hotărâre – privind aprobarea influenţelor în Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2014 al comunei Păstrăveni, judeţul Neamţ;
8.Întrebări – interpelări
Dl. Borda Leon – spune că, are o opinie cu privire la proiectele de hotărâre pentru care s-a solicitat includerea pe ordinea de zi, şi anume nerespectarea art. 43 din Legea nr. 215/2001 care spune că materialele trebuiesc transmise cu cinci zile inainte.
Dl. preşedinţă de sedinţă supune la vot ordinea de zi în noua formă, cu includerea celor şapte proiecte de hotărâre şi se aprobă cu unsprezece voturi „pentru” şi o „abţinere” (domnul Borda Leon).
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind desemnarea unui consilier local din Consiliul local al comunei Păstrăveni care să reprezinte instituţia în Dosar nr. 2692/103/2014 la Tribunalul Neamţ – Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal;
Dl. primar – propune ţinerea unui moment de reculegere în memoria domnului Culiţă Tărâţă, după care prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate de administraţie publică şi juridică - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Se fac propuneri pentru desemnarea unui domn consilier care să reprezinte consiliul local în dosarul aflat pe rolul instanţei, după cum urmează:
Domnul Copcea Constantin - propune pe dl. Pascal Ioan.
Domnul Pascal Ioan – propune pe dl. Copcea Constantin.
Se supune la vot prima propunere şi se aprobă cu 11 voturi „pentru”, dl. Pascal Ioan nu votează.
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre - privind organizarea reţelei şcolare pentru anul scolar 2015 – 2016 în învăţământul preuniversitar de stat din comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ;
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre .
Discuţii:
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre – privind execuţia bugetului local pe trim. III al anului 2014;
Dl. primar –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate buget - finanţe - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – spune că, poate domnişoara contabil ne explică despre ce este vorba în proiectul de hotărâre şi anexele acestuia.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, în anexele la proiectul de hotărâre sunt prinse în detaliu fiecare cheltuială şi că în general stăm bine.
Dl. Borda Leon – ar dori să i se explice mai în amănunt.
D-ra Rîpanu Eugenia – prezintă detalierea veniturilor şi cheltuielilor pe secţiunile de funcţionare şi dezvoltare. Precizează că nu s-au facut cheltuieli mari, respectiv cheltuieli la învăţământ, cu salariile, etc. în continuare spune că, s-a suplimentat  suma la obiectivul de investiţii „Utilităţi şcoala cu clasele I-VIII Rădeni” .
Dl. Pascal Ioan – ar dori să ştie, de ce s-au  suplimentat cheltuielile?
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, proiectul s-a făcut în anul 2007 ( respectiv angajările de cheltuieli) dar până la data de astăzi s-au modificat TVA-ul şi altele.
Dl. Borda Leon – ar vrea să ştie, dacă în conformitate cu planul de investiţii  sunt cheltuieli angajate?, cât s-a cheltuit şi cum urmează a se cheltui până la sfârşitul anului?
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, asta a prezentat până acum şi că se vorbeste de execuţia bugetului la sfârşitul lunii septembrie.
Dl. Gherasim Dumitru – ar dori să ştie, ce înseamnă contract de finanţare şi dacă sunt bani pentru asta.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, prin contractul de finanţare Ministerul se angajează să ne finanţeze lucrarea, doar ca plăţile sunt eşalonate, apoi este o alta ordonanţă unde spune pe ce să se cheltuie banii. S-au cheltuit pe avize şi apoi bani pentru proiectare.
Dl. Borda Leon – ar dori să ştie, cât s-a cheltuit per total?
D-ra Rîpanu Eugenia -  spune că, nu a făcut totalul.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unsprezece voturi „pentru”  şi o „abţinere” (dl. Borda Leon).
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind aprobarea decontării drepturilor băneşti pentru cheltuielile de transport aferente personalului didactic şi auxiliar în lunile iulie, august şi septembrie 2014;
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate buget - finanţe - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – spune că, „dar în lunile iulie, august şi septembrie profesorii nu sunt în concediu?”
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, în spatele adresei este o listă cu beneficiarii, şi apoi şcoala îşi asumă responsabilitatea.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate de voturi.
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind aprobarea devizului general recalculat al obiectivului de investiţii «RENOVARE  BIBLIOTECA COMUNALĂ (EXTINDERE CU GRUP SANITAR ŞI ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE) » ;
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate buget - finanţe - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – spune că, şi în şedinţa anterioară spunea că este o sumă prea mare pentru obiectivul de investiţii renovare bibliotecă şi că nici nu se vor cheltui toţi, dar aşa cum se observă se fac suplimentări. Vede că este şi un diriginte de şantier. Continuă prin a spune că, trebuia stabilit încă de la început ce lucrări se fac şi ce nu. Se adresează d-rei contabil dorind să ştie dacă proiectul este pe grădiniţă sau pe bibliotecă. Continuă prin a spune că, la un calcul rapid rezulta că, nu este doar cu 20% mai mult, suma este mai mare.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un număr de zece voturi „pentru”, o „abţinere” (Gherasim Dumitru) şi un vot „împotrivă” (Borda Leon).
Se trece la punctul şase al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre – privind suplimentarea valorii obiectivului de investiţii « Utilităţi Şcoala cu clasele I-VIII Rădeni »;
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate buget - finanţe - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii: 
Dl. primar – propune domnilor consilieri, în cazul în care nu se grăbesc, să meargă să vadă ce lucrări  s-au făcut.
Dl. Borda Leon – spune că, cu două miliarde de lei vechi făcea o clădire nouă.
În continuare, dl. Borda Leon – ne reaminteşte faptul că lucrările la Şcoala Rădeni au fost începute pe un proiect finanţat de la Inspectoratul Şcolar, iar la un moment dat s-a trecut investiţia la consiliul local fără aprobarea acestuia. Acum se vine să spună că din 2007 până  în 2014 se suplimentează cu aproximativ 700 milioane lei vechi. Se întreabă: „ce lucrare este asta de aproape patru miliarde lei vechi?” „S-au sistat lucrările în fiecare an?” „Aveti o evidenţă clară cu ce lucrări s-au făcut? În fiecare an s-au alocat bani. Există un proces – verbal de recepţie?”
Dl. primar - spune că, proiectul este făcut cu tot ce s-a prevazut în hârtii, iar tot ceea ce s-a făcut le găsiţi acolo.
Dl. Borda Leon – spune că, să nu se mai santajeze consilierii să voteze.
Dl. Copcea Constantin – nu înţelege, de ce intotdeauna când s-a facut câte ceva, s-au cautat hoţi? se pot face sesizări la organele competente. Dacă nu faci proiecte nu-i bine, dacă faci proiecte, iar nu-i bine, şi dacă nu faci nimic, ei spun că ai de toate. Trebuie să facem ceva pentru comunitate, iar cine a greşit să plătească.
Dl. Iacob Gheorghe - spune că, este prea multă ceartă, prea multă sfadă, sunt hârtii se poate verifica. În fiecare şedinţă tot „ho” şi „teo”, prea multă ură. Nu-i normal.
Dl. Borda Leon – spune că, nu s-au certat, se făcea aluzie că a zis hoţ, dar dumnealui nu a zis asta. A întrebat, doar, pe ce s-au  cheltuit aproape patru miliarde şi de ce s-au prelungit atâţia ani. DNA-ul a început să bată la uşile primăriilor.
Dl. primar – spune că, nu are rost să mai discute pentru că are aparat de specialitate, diriginte de şantier şi nu a dus pe nimeni în eroare, iar domnului Borda Leon îi multumeste pentru că a făcut plângeri şi l-a tot  purtat prin diferite instituţii ale statutului,  pentru că astfel toate s-au făcut corect şi s-a acoperit de hîrtii.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un număr de unsprezece voturi „pentru”, un vot  „împotrivă” (dl. Borda Leon).
Se trece la punctul şapte al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre – privind rectificarea bugetului local pe anul 2014;
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate buget - finanţe - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – spune că, se asteptă să se facă o rectificare de buget dar pentru probleme mult mai importante, nu zice nimic că se face rectificare pentru pomul de Crăciun copiilor de la şcolile din comună, dar aceasta trebuia să se facă şi pentru o lamă de deszăpezit. Este drept că până acum iarna nu este grea, dar dacă tot erau bani trebuia să se achiziţioneze o lamă de deszăpezit.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un număr de unsprezece voturi „pentru” şi o „abţinere” (dl. Borda Leon).
Se trece la punctul opt al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind aprobarea influenţelor în Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2014 al comunei Păstrăveni, judeţul Neamţ;
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate buget - finanţe - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un număr de unsprezece voturi „pentru” şi o „abţinere” (dl. Borda Leon).
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
Întrebări – interpelări.
Dl. Copcea Constantin – spune că, din anul 1992 permanent a fost consilier local şi se gândeşte dacă o să se ajungă vreodata ca domnii consilieri  să se uite prieteneste unii în ochii altora. Dumnealui spune că, nu trebuie să-i spui unui om că este hoţ, dar toate vorbele duc acolo, iar dacă se consideră că ceva nu este în regulă sunt instituţii şi organe de control care să constate.
Dl. Gherasim Dumitru – ar dori să ştie, dacă până la finele anului sunt bani pentru salarii, achiziţii, motorină pentru deszăpezire, etc.
Dl. Primar – spune că, până la sfârşitul anului sunt bani pentru motorină, pentru ulei, vola este prevazută cu tot ce trebuie pentru perioada de iarnă, doar la salarii speram într-o rectificare de buget.
Dl. Borda Leon – spune că, e sigur că ne putem uita unul în ochii altuia, dumnealui doar a întrebat, nu a ameninţat niciodată, s-au cheltuit peste 3,5 miliarde lei vechi numai pe proiecte, s-au alocat bani pentru studii de fezabilitate, dar oare nu era mai bine să se facă altceva cu banii aceştia? Să se fi limitat doar la unu – două proiecte, nu să se facă zece şi să nu le putem termina.
Dl. Primar – spune că, domnul Borda Leon a mers numai pe şantaj. Dacă îşi aduce aminte dumnealui când au fost împreună la dl. doctor Nastasă şi au băut wisky şi palincă doar ca să îi vândă apartamentul de la etaj din clădirea dispensarului domnului doctor şi să o angajeze pe soţia domnului Borda Leon la Cămin spital Păstrăveni.
Se continuă cu discuţii contradictorii.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor sedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.

 PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,       SECRETAR,         CONSILIER,    
 Pavel – Cătălin ONISEI                Lidia BRÎNZEI             Elena ZAHARIA