Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

31 octombrie 2012

 ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI 

 PROCES - VERBAL, 
 
Încheiat astăzi, 31 octombrie 2012. 
În şedinţă ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 275 din 26.10.2012, la care participă un număr de 12 consilieri din 13 în funcţie (lipseşte dl. consilier Pascal Ioan).

Ca invitat participă doamna Macovei Cristina, membru supleant pe lista USL, formaţiunea politică PSD.
L
a şedinţa ordinară lunară a consiliului local, domnul primar Ioan Onisei nu este prezent.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri. În continuare prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, cuprinse în anexa la procesul - verbal. 
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (26.09.2012) a fost aprobat cu un număr de nouă voturi „pentru”, se abţin domnii Borda Leon şi Nastasa Lazăr, domnul Gorea Anton – Nicolai nu a fost prezent la şedinţa anterioară.
D
omnul Gherasim Dumitru preia conducerea lucrărilor şedinţei, prezintă proiectul ordinii de zi:  
1. Proiect de hotărâre – privind validarea mandatului de consilier al doamnei Macovei Cristina în Consiliul local Păstrăveni.
2.  Intrebări – interpelări.
Dl. preşedinte de şedinţă întreabă dacă mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri a se include pe ordinea de zi, dl. preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi de consilierii prezenţi la şedinţă.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre – privind validarea mandatului de consilier al doamnei Macovei Cristina în Consiliul local Păstrăveni.
Dl. viceprimar Hanganu Emilian – prezintă expunerea de motive.
Dl. Borda Leon  – preşedinte al comisiei de validare arată că, comisia a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Dl. Borda Leon – spune că, mai trebuia întocmit încă un proiect de hotărâre cu încetarea mandatului de consilier a domnului Ciocoiu Victor, după care să se întocmească al doilea proiect de hotărâre cu validarea mandatului de consilier al doamnei Macovei Cristina.
D-na secretar – arată că, primul articol al proiectului de hotărâre prevede încetarea de drept a mandatului de consilier a domnului Ciocoiu Victor, iar art. 2 al proiectului de hotărâre prevede validarea mandatului de consilier a doamnei Macovei Cristina, dar dacă doriţi putem schimba titlul proiectului de hotărâre, respectiv „ Proiect de hotărâre – privind încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului CIOCOIU VICTOR şi validarea mandatului de consilier al doamnei MACOVEI CRISTINA în Consiliul local al comunei Păstrăveni”.
Dl. Borda Leon  -  arată că, în şedinţa comisiei de validare s-au verificat toate documentele şi se constată că s-au întrunit toate condiţiile, aceasta fiind consemnată în procesul-verbal al şedinţei comisiei de validare.
Nefiind discuţii pe marginea materialului, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Consiliul local ia act de încetarea mandatului de consilier al domnului Ciocoiu Victor, după care urmează depunerea jurământului de consilier de către doamna Macovei Cristina şi semnarea acestuia.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi :
2. Întrebări – interpelări :
1. Dl. Preşedinte de şedinţă – prezintă Citaţia în Dosarul nr. 4030/103/2012 din 09.10.2012 privind anulare act administrativ, respectiv cererea de chemare în judecată a Consiliului local de către domnul consilier Borda Leon prin care contestă HCL nr. 24/25.06.2012 referitoare la organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local pe principalele domenii de activitate, cu termen de judecată 23.04.2012.
Dl. Borda Leon – spune că, până la termenul de judecată este timp să se desemneze o persoană care să reprezinte consiliul local în proces.
2. Dl. Preşedinte de şedinţă – prezintă cererea domnului Ancuţa Dumitru – prin care solicită cumpărarea suprafeţei de 1030 mp teren concesionat din domeniul privat al comunei şi care se află în spatele casei sale.
Nefiind discuţii se supune la vot şi se aprobă în unanimitate acordarea avizului de principiu pentru întocmirea proiectului de hotărâre privind vânzarea suprafeţei de 1030 mp.
3. Dl. Preşedinte de şedinţă – prezintă cererea domnului Ancuţa Adrian – prin care solicită cumpărarea suprafetei de 490 mp teren concesionat din domeniul privat al comunei şi care se află în spatele casei sale.
Nefiind discuţii se supune la vot şi se aprobă în unanimitate acordarea avizului de principiu pentru întocmirea proiectului de hotărâre privind vânzarea suprafeţei de 490 mp.
4. Dl. Preşedinte de şedinţă – prezintă cererea domnului Darabă Gabriel – care, prin procură, în numele mamei sale Darabă Zinica, solicită concesionarea suprafeţei de 113 mp teren aflat în satul Rădeni, com. Păstrăveni, jud. Neamţ în vecinătatea terenului proprietate personală.
Nefiind discuţii se supune la vot şi obţine un număr de şapte voturi « pentru » şi cinci « abţineri » (domnii consilieri Nastasa Lazăr, Borda Leon, Ciocoiu Mihai, Gherasim Neculai şi Gorea Anton – Nicolai), deci consiliul local nu-şi dă avizul de principiu pentru iniţierea unui proiect de hotărâre în acest sens. 
Dl. Borda Leon – iarăşi nu este de acord că domnul primar nu se află la şedinţă, dar are de discutat şi cu doamna secretar.
Referitor la angajarea domnului Ciocoiu Victor dumnealui consideră că nu este legală, ba chiar îi pare rău că doamna secretar a semnat pentru legalitate. Conform OUG nr. 34/2009 nu se fac angajări la insituţiile publice, continuă prin a menţiona că HGR nr. 23/2011 prevede că ocuparea posturilor vacante din instituţii şi autorităţi publice din subordinea/coordonarea Guvernului sau a ministerelor, finanţate integral de la bugetul de stat, cu excepţia celor a căror ocupare a fost deja aprobată de Guvern, se aprobă numai de Guvern.
Doamna secretar – arată că, cadrul legal pentru ocuparea posturilor este OUG nr. 34/2009 cât şi HGR nr. 286/2011.
Dl. Borda Leon – spune că în baza hotărârii de guvern se pot face angajari în condiţii excepţionale, respectiv ocuparea unui post vacant la şapte posturi vacante. Aceste condiţii se îndeplinesc cu  respectarea unor proceduri, astfel că dl. Primar înaintează la Prefectura judeţului o adresă cu privire la posturile vacante, iar prefectura înaintează la guvern, în vederea obţinerii avizului pentru ocuparea posturilor vacante, aviz care se comunică solicitantului. În conformitate cu art. 30 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, ocuparea unui post se face prin concurs. Concluzionează spunând că angajarea domnului Ciocoiu Victor nu este legală. Referitor la  atribuţiile înscrise în fişa postului se constată că acestea se regăsesc şi la alţi funcţionari. De exemplu, contractele de achiziţii, care conform Regulamentului de organizare si functionare, acestea trebuie sa le aibă contabilul şi trebuiesc făcute de către funcţionarii publici. În opinia domnului Borda Leon sunt mai multe atribuţii care se suprapun şi acest post de consilier personal nu îşi avea rostul, nu trebuia ocupat.
Domnul Borda Leon – precizează că, nu are nimic cu domnul Ciocoiu Victor, dar că angajarea sa nu a fost făcută aşa cum trebuie.
D
-na secretar – arată că, domnul primar a spus că trebuie sa angajeze o persoană pe postul de consilier personal, aşa că a sunat la Consiliul Judeţean Neamţ şi i s-a comunicat un punct de vedere al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru că şi dumnealor au angajat persoane pe post de consilier personal, la Prefectura s-a făcut la fel. Prezintă consiliului local adresa care a fost comunicată de către minister consiliului judeţean în care se explică modalitatea de angajare specificând că această persoană este angajată doar pe perioada mandatului şi că, prin interpretare, nu trebuie organizat concurs.
Dl. Nastasa Lazăr – spune că, după cum se vede se merge doar pe asimilare.
Dl. Borda Leon – zice, că se vorbeşte de cadru legal, dar adresa reprezintă o apreciere, un punct de vedere, dar legea spune altfel.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.

P
REŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  SECRETAR,   CONSILIER, 
Dumitru GHERASIM     Lidia BRÎNZEI        Elena GHERASIM