Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

15 decembrie 2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  PĂSTRĂVENI 

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 15 decembrie 2014.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 378 din 10.12.2014, la care participă un număr de 11 consilieri din 13 în funcţie.
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local mai participă domnul primar Ioan Onisei, d-ra Rîpanu Eugenia, consilier în  aparatul de specialitate al primarului şi dl. ing. Chirilă Constantin, şef SVSU.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul - verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (28.11.2014) a fost supus la vot şi  aprobat unanimitate.
Domnul Onisei Pavel – Cătălin – preşedinte de şedinţă preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi.
1. Proiect de hotărâre – privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2015;
2. Întrebări – interpelări
Domnul preşedine de şedinţă – întreabă dacă mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Dl. primar propune includerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre:
1. Proiect de  hotărâre - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;
2. Proiect de  hotărâre – privind rectificarea bugetului pe anul 2014;
3. Proiect de  hotărâre – privind aprobarea influenţelor în Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2014 al comunei Păstrăveni, judeţul Neamţ;
4. Proiect de hotărâre – privind aprobarea decontării drepturilor băneşti pentru cheltuielile de transport aferente personalului didactic şi auxiliar în lunilor octombrie, noiembrie, decembrie şi o diferenţă pe luna septembrie 2014;
5. Proiect de hotarare – privind aprobarea investiţiei şi a documentatiei tehnice la obiectivul de investitţi « EXTINDERE  ŞI RECOMPARTIMENTARE SEDIU PRIMĂRIE PĂSTRĂVENI, JUDEŢUL NEAMŢ ».
Dl. Borda Leon – spune că, are o obiecţiune cu privire la proiectul de hotărâre - privind aprobarea investiţiei şi a documentaţiei tehnice la obiectivul de investiţii «EXTINDERE ŞI RECOMPARTIMENTARE SEDIU PRIMĂRIE PĂSTRĂVENI, JUDEŢUL NEAMŢ» nu îndeplineşte condiţiile de legalitate, să fie scos de pe ordinea de zi.
Dl. preşedinte de şedinţă supune la vot includerea pe ordinea de zi a cinci proiecte de hotărâre propuse de către domnul primar şi se aprobă cu un număr de zece voturi „pentru” şi un vot „împotrivă” (dl. Borda Leon).
Dl. preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi în noua formă, respectiv şapte puncte şi se aprobă cu zece voturi „pentru” şi un vot „împotrivă” (domnul Borda Leon).
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2015;
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, social culturală, muncă şi protecţie socială - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate buget - finanţe - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre – privind rectificarea bugetului pe anul 2014;
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate buget - finanţe - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – spune că, domnişoara contabil să prezinte rectificarea de buget pe înţelesul tuturor, pentru că aşa cum a observat dumnealui sunt nişte inadvertenţe.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, în conformitate cu OUG nr. 74/2014 rectificarea de buget vizează acordarea unor sume pentru hotărâri judecătoreşti de la învăţământ şi administraţie publică, personalul contractual.
Dl. Borda Leon – spune că, a auzit dumnealui că au fost discuţii aprinse de neacordare sume la hotărâri judecătoreşti pentru administraţie publică, în ordonanţă nu menţionează.
D-ra Rîpanu Eugenia – prezintă cadrul normativ conform căruia pot să primească şi personalul din administraţia publică sume la hotărâri judecătoreşti, doar că acestea să provină din venituri.
Dl. Borda Leon – spune că, a înţeles cum se face acordarea acestor sume, dar ar dori să ştie dacă s-au luat bani de la asistenţa socială.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, la începutul anului s-au prevăzut sume pentru asistenţa sociala în procent de 100%, din care: 30% era contribuţia noastră din venituri şi 70% contribuţia statului. Ulterior s-a modificat actul normativ iar contribuţia este de 90%, astfel ca diferenţa s-a redistribuit. La secţiunea dezvoltare s-au alocat bani la contractul aprobat pentru obiectivul de investiţii « EXTINDERE ŞI RECOMPARTIMENTARE SEDIU PRIMĂRIE PĂSTRĂVENI, JUDEŢUL NEAMŢ » care este semnat de dl. Dragnea.
Dl. Borda Leon – spune că, sumele acordate pentru extindere sediu primărie nu se încadrează în prevederile OUG nr. 28/2013.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, există contract semnat.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu zece voturi „pentru” şi o „abţinere” (dl. Borda Leon).
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre – privind aprobarea influenţelor în Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2014 al comunei Păstrăveni, judeţul Neamţ;
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate buget - finanţe - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărare şi se aprobă cu un număr de 10 voturi „pentru” şi o „abţinere” (dl. Borda Leon).
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre – privind aprobarea decontării drepturilor băneşti pentru cheltuielile de transport aferente personalului didactic şi auxiliar în lunilor octombrie, noiembrie, decembrie şi o diferenţă pe luna septembrie 2014;
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate buget - finanţe - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
Se trece la punctul şase al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre –  privind aprobarea investiţiei şi a documentaţiei tehnice la obiectivul de investiţii «EXTINDERE  ŞI  RECOMPARTIMENTARE SEDIU PRIMĂRIE PĂSTRĂVENI, JUDEŢUL NEAMŢ».
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate buget - finanţe - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – spune că, la aprobarea celor două proiecte anterioare nu s-a pus la dispoziţie şi cadrul normativ, respectiv OUG 28/2013 cu normele de aplicare, şi s-au aprobat în necunoştinţă de cauză. Acum se vine cu alt proiect de hotărâre, respectiv cu extindere sediu primărie pentru care se alocă şase miliarde lei, i se pare o sumă exorbitantă cu care se poate şi construi o clădire. Acum a studiat actul normativ şi la art. 5 şi art. 7 din OUG nr. 28/2013 se face vorbire despre obiectivele care se pot finanţa, respectiv grădiniţe, şcoli, târguri, instalaţii de apă, etc, dar nu se vorbeste despre sedii de primărie.
Dl. primar - spune că, aduce d-ra contabil contractul şi articolul din lege care prevede că se pot face şi sedii de primărie (extinde).
D-ra Rîpanu Eugenia – prezintă domnilor/doamnelor consilier contractul privind extinderea sediului primăriei semnat la MDRAP.
Dl. Borda Leon – spune că, trebuia să se pună şi la proiectul de hotărâre o copie după acest contract.
D-na secretar – spune că, dacă nu era legal nu s-ar fi semnat contractul.
Dl. Borda Leon – solicită baza legală la proiectul de hotărâre.
D-na secretar – întreabă: chiar este necesar OUG nr. 28/2013?
Nemaifiind alte discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un număr de zece voturi „pentru”,  un vot  „împotrivă” (dl. Borda Leon).
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
Întrebări – interpelări.
Dl. Preşedinte de şedinţă – prezintă adresele  Judecătoriei Tîrgu Neamţ, după cum urmează:
Extras din Sentinţa penală nr. 170 din 07.07.2014 pronunţată în Dosar nr. 495/321/2013 din 04.12.2014 privind pe inculpatul Ciuraru Ionuţ;
Extras din Sentinţa penală nr. 170 din 07.07.2014 pronunţată în Dosar nr. 495/321/2013 din 04.12.2014 privind pe inculpatul Ciuraru Daniel.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,      SECRETAR,           CONSILIER,  
   Pavel – Cătălin ONISEI                Lidia BRÎNZEI             Elena ZAHARIA

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free