Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

30 ianuarie 2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI

PROCES-VERBAL,

Încheiat astăzi, 30 ianuarie  2013.
În şedinţă extraordinară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 6 din 28.01.2013, la care participă un număr de 13 domni consilieri din 13 in funcţie.
La sedinţa extraordinară a consiliului local comunal participă domnul primar Ioan Onisei şi d-ra Rîpanu Eugenia – consilier în aparatul de specialitate a primarului comunei Păstrăveni.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă. În continuare prezintă actele normative noi apărute de la şedinţa anterioară până în prezent, anexa la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la sedinţa anterioară (14.01.2013) a fost supus la vot şi  aprobat  în unanimitate.
Doamna preşedintă de sedinţă, Macovei Cristina, preia conducerea lucrărilor sedinţei, prezintă proiectul ordinii de zi:
- Proiect de hotărâre – pentru modificarea şi completarea art. 1 lit.”a” din HCL nr. 40 din 13.12.2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2013.
- Proiect de hotărâre – privind aprobarea taxelor de păşunat pentru animale pe păşunea aflată în domeniul privat al comunei Păstrăveni.
Supusă la vot ordinea de zi este aprobată în unanimitate.
Doamna  Macovei Cristina – presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar Onisei Ioan pentru a prezenta expunerea de motive de la primul punct al ordinii de zi.
Dl. Gorea Anton – Nicolai – preşedinte al comisiei de specialitate buget- finanţe arată că comisia a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – îşi exprimă punctul de vedere în sensul că este împotriva măririi acestor  impozite şi taxe locale motivat de faptul că, cetăţenii nu au nici o vină pentru că primaria are arierate. Nu este normal şi firesc ca cetăţenii comunei să plăteasca impozite şi taxe mărite pentru că primaria are arierate de plătit către VIAROM.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat cu 8 voturi “pentru”, 4 voturi „împotrivă” (domnii consilieri Năstasă Lazăr, Borda Leon, Gherasim Neculai şi Ciocoiu Mihai) şi o „abţinere” (domnul consilier Gorea Anton – Nicolai).
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
Doamna Macovei Cristina – preşedinte de sedinţă dă cuvântul domnului primar Onisei Ioan pentru a prezenta expunerea de motive de la punctul doi al ordinii de zi.
Dl. primar Ioan Onisei delegă domnului viceprimar Hanganu Emilian prezentarea expunerii de motive şi referatul de specialitate.
Dl. Gorea Anton – Nicolai – preşedinte al comisiei de specialitate buget- finanţe arată că comisia a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – se simte obligat să intervină deoarece este impotriva interesului comunităţii, întrucât prin Ordinul nr. 541/2009 a ministrului agriculturii, terenurile care au destinaţia de păşuni comunale trebuie concesionate. Acum 2 ani  s-a avut intenţia de a se concesiona dar nu s-a reusit. Prin concesionare sunt unele avantaje şi anume: se încasează subvenţia de la APIA iar cetăţenii deţinători de animale nu mai plătesc acea taxa pentru păşunatul animalelor şi nu mai sunt obligaţi să presteze şi lucrări de întreţinere a păşunii.
Nemaifiind alte discutii pe marginea proiectului de hotărâre, se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat cu 8 voturi “pentru”, 4 voturi „împotrivă” (domnii consilieri Năstasă Lazăr, Borda Leon, Gherasim Neculai şi Ciocoiu Mihai) şi o „abţinere” (domnul consilier Gorea Anton – Nicolai).
Ordinea de zi fiind epuizată, doamna preşedinte de şedinţă, Macovei Cristina,  propune sistarea lucrărilor şedinţei extraordinare, propunere care a fost aprobată în unanimitate.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,            SECRETAR,      
Cristina MACOVEI
                             Lidia BRÎNZEI