Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

05 aprilie 2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  PĂSTRĂVENI


 
PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 5 aprilie  2013.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 95 din  01.04.2013, la care participă un număr de 12 consilieri din 13 în funcţie.
Ca invitat participă d-ra Rîpanu Eugenia  consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului.
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local  participă domnul primar Ioan Onisei.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri fiecare semnând în registrul de prezenţă, lipseşte dl. consilier Pascal Ioan.
În continuare prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la sedinţa anterioară până în prezent, cuprinse în anexa la procesul - verbal.
Î
n conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (11.03.2013) a fost aprobat în unanimitate.
Domnul preşedinte de şedinţa Borda Leon preia conducerea lucrărilor şedinţei, prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de  hotărâre – privind aprobarea « Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Păstrăveni, judeţul Neamţ ».
2. Proiect de  hotărâre privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară « AQUA NEAMŢ ».
3.  Proiect de  hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Păstrăveni şi al serviciilor publice de interes local.
4.  Proiect de hotărâre – privind utilizarea execedentului bugetului local înregistrat la  31.12.2012.
5.  Proiect de hotărâre – privind acordarea burselor pentru elevii din învaţământul preuniversitar de stat în anul 2013.
6.  Proiect de hotărâre – privind aprobarea bugetului local pe anul 2013.
7.  Întrebări – interpelări.
D
l. preşedinte de şedinţă întreabă dacă mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri a se include pe ordinea de zi, dl. preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi de domnii consilieri prezenţi la şedinţă.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre – privind aprobarea « Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Păstrăveni, judeţul Neamţ ».
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei pentru administraţie publică locală,  juridică şi de disciplină arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Gherasim Dumitru – întreabă: la ce se referă modificările la Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local?
D-na secretar – spune că, să precizeze exact ce anume ar dori să ştie.
Dl. Gherasim Dumitru – îi spune doamnei secretar să prezinte o modificare a regulamentului.
D-na secretar – spune că, sunt multe modificări şi enumeră câteva, cum ar fi: plata indemnizaţiei consilierilor, referiri la declaraţiile de avere, de interese, la comisiile de specialitate, protecţia consilierilor, etc. De altfel, fiecare consilier a primit câte un exemplar pentru a se documenta, iar faţă de celalalt este actualizat cu toate modificările  actelor normative. 
În continuare arată că, se plăteşte maxim o şedinta pe lună, conform modificărilor, indiferent că este ordinară sau extraordinară, iar la şedinţele de comisie maxim două pe lună, dar dacă doriţi dumneavoastră puteţi să faceţi şi alte propuneri.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară «   AQUA NEAMŢ » .
D
l. primar  – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei pentru administraţie publică locală,  juridică şi de disciplină arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Păstrăveni şi al serviciilor publice de interes local.
Dl. primar  – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei pentru administraţie publică locală,  juridică şi de disciplină arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – consideră că, este necesar ca doamna secretar să prezinte nişte lămuriri cu referire la organigrama şi statul de funcţii.
D-na secretar – arată că, o modificare ar fi postul domnului Dumitru Ioan care în urma absolvirii unei forme de învăţământ superior  trebuie transformat postul din post cu studii medii în post cu studii superioare la care nu este necesar solicitarea avizului de la ANFP, iar doamna Nistor Cristina – Iulia  a promovat în grad profesional de la grad principal la grad superior. În concluzie sunt doar două modificări faţă de organigrama şi statul de funcţii aprobat anterior.
Dl. Borda Leon – arată că, la anexa 2 sunt prevăzute funcţiile de conducere şi de execuţie şi cere să se facă unele referiri la acestea.
D-na secretar – explică că, primarul şi viceprimarul sunt cuprinşi la demnitari, funcţiile de conducere şi execuţie se referă la funcţionarii publici şi personalul contractual, respectiv o funcţie de conducere în funcţii publice – secretarul comunei şi o funcţie de conducere personal contractual dl. Chirilă Constantin – sef SVSU.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la  31.12.2012.
D
l. primar  – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate buget - finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – ar dori ca domnişoara contabil să facă unele precizări cu referire la excedentul bugetului local la 31.12.2013.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune domnilor consilieri că s-a făcut un obicei din a se aproba excedentul, acest miliard de lei vechi s-a tot aprobat din an în an şi nu poate fi utilizat în alt scop, decât pentru cămin cultural.
Dl. Nastasa Lazăr – ar dori să ştie unde stau aceşti bani?
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, într-un cont la bancă.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind acordarea burselor pentru elevii din învatământul preuniversitar de stat în anul 2013.
Dl. primar  – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate buget - finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. preşedinte  de  şedinţă – ar dori să stie cum se fac aceste aprobări de burse pe an şcolar sau pe an calendaristic?
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, bursele se aprobă pe an bugetar la solicitarea Şcolii Gimnaziale Păstrăveni în baza căreia s-au calculat bursele. Dacă pe parcursul anului sunt un număr mai mare de burse, eventual cand începe noul an şcolar se mai pot face solicitări. Precizează că, pentru burse sunt bani din bugetul local.
Dl. primar – spune că, copii vor primi  burse începand cu luna ianuarie, aşa  s-au pus de acord cu părinţii elevilor de la Lunca Moldovei, care învaţă la şcoală din Păstrăveni, să plătească din banii dumnealor  naveta  Lunca Moldovei -  Păstrăveni  şi retur, ca după aprobarea bugetului să li se dea bursele elevilor.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul şase al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind aprobarea bugetului local pe anul 2013.
Dl. primar  – prezintă raportul privind bugetul local.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate buget - finanţe arată, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. preşedinte de şedinţă – ar vrea ca d-ra contabil să explice mai la obiect, respectiv dacă s-a primit un buget mai mare faţă de anul 2012?
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că avem cu 829 mii lei mai mult faţă de anul trecut în faza inţială şi cu 200 mii lei mai mult faţă de faza finală a anului trecut, ţinându-se cont de arierate.
Dl. Nastasa Lazăr – ar dori să ştie, dacă la data aprobării hotărârii de consiliu local privind împrumutul de 120 mii lei banii  pentru arierate erau la buget?
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, la data aprobării nu erau banii la buget abia după ce s-a aprobat hotărârea de consiliu local i-am primit de la consiliul judeţean şi am şi plătit arieratele. Până am platit arieratele nu am mai făcut cheltuieli decât cu salariile  şi cu curentul electric.
Dl. Borda Leon – întreabă: cum este împarţit bugetul, respectiv, şcoală, salarii, primărie?
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, bugetul este împarţit pe două secţiuni dezvoltare şi funcţionare. Pentru secţiunea dezvoltare avem 280 mii lei, iar pentru secţiunea funcţionare 429 mii lei.
Dl. Borda Leon – ar dori să explice domnişoara  secţiunea funcţionare.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, la secţiunea funcţionare pentru primărie avem 5 miliarde lei vechi, iar această sumă nu acoperă în totalitate salariile pentru că din bugetul ce s-a dat,  pentru secţiunea funcţionare, a trebuit să se dea bani şi la şcoală şi primaria a rămas descoperită pe două luni la salarii. Mărirea plafonului  de salarii depinde de DGFP Neamţ.
În continuare, d-ra contabil prezintă repartizarea bugetului la secţia funcţionare pe necesităţi.
Dl. Borda Leon – întreabă: cum este bugetul faţă de cel de anul trecut?
D-ra Rîpanu Eugenia -  spune că, bugetul este aproape la fel ca anul trecut, avem cuprinse sume pentru copii instituţionalizaţi, pentru SVSU, pentru ordinea publică, de asemenea, sume pentru reparaţii curente şi materiale.
La învăţământ, sunt prevazute sume din TVA şi pentru  decontarea nevetei la profesori şi bursele la elevi.
La Biblioteca comunală, s-au alocat sume pentru cheltuieli de personal, materiale, în concluzie cheltuieli de funcţionare.
La Transporturi sunt cuprinse sume pentru carburanţi la vola, material cu caracter funcţional (autogreder), pentru balastare drumuri, etc.
În continuare, prezintă bugetul la secţiunea de dezvoltare şi precizează că sunt sume repartizate pentru împrejmuire primărie, teren de sport, pompă la SVSU, reparaţii capitale grădiniţă de la Păstrăveni.
Dl. primar – spune că, faţă de anul trecut este mulţumit cu acest buget, altă dată s-au dat bani dar apoi i-au luat înapoi. Consideră ca bugetul este satisfăcător. Consiliul Judeţean Neamţ a propus 293 mii lei iar în şedinţa Consiliului Judeţean Neamţ s-a aprobat suma de 443 mii lei. La drumuri avem un buget de 35 mii lei iar Consiliul Judeţean  ne-a dat 63 mii lei pentru balastare. Continuă spunând că, pe la sfârşitul lunii mai speram să primim o rectificare, dar toate acestea s-au explicat şi în discuţiile din şedinţa comisiei buget – finanţe.
Pentru că nu au copii un teren de sport unde să se joace şi merg la şcoală sau la centru pilot Păstrăveni dl. primar s-a gândit că ar fi bine să se construiasca un teren de sport pe o suprafata de 1,20 ha, care v-a fi pregătit cu deţinatorii de tractoare de pe raza  comunei noastre şi pentru care trebuie să obţinem toate avizele.
Pentru căminul cultural Păstrăveni avem 200 mii lei, dar la demolare v-a trebui să plătim aproximativ 60 mii lei şi să avem încheiat contract cu o firmă care se ocupă cu demolări şi materialul rezultat în urma demolărilor. Le comunică domnilor consilieri că nu s-au alocat fonduri pentru construirea căminului  cultural, contrucţia acestuia fiind aprobată printr-un proiect al Ministerului culturii. Comparativ cu alte comune anul acesta stăm bine cu banii la buget.
Dl. Nastasa Lazăr – spune că, mai sunt drumuri  asfaltate în alte locălităţi.
Dl. primar - spune că, nu trebuie să confundăm drumurile judeţene cu cele comunale.
Dl. Gherasim Dumitru – ar dori să ştie ce înseamnă plafon.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, este o ordonanaţă prin care se limitează cheltuielile de personal în funcţie de cheltuielile de anul trecut au stabilit anumite sume, respectiv 533 mii lei pentru salariaţii primăriei, sumă care nu se poate depăşi. Anul trecut a fost o problemă şi s-a depăsit plafonul, dar s-a trimis adresa, s-a recalculat şi ne-a mărit plafonul în funcţie de numărul de personal.
Dl. primar – arată că, în sedinţa comisiei de specialitate buget – finanţe s-a luat în discuţie acoperişul de la Dispensarul uman din Păstrăveni, dar s-au gândit să nu se întample la fel ca şi atunci când primăria a vrut să pună termopane şi la dispensar iar domnii doctori au spus că nu au nevoie şi cum nu vrem să fim alungaţi de pe terenul proprietatea dumnealor.
Dl. Nastasa Lazăr – spune că, la acea dată nu cunoştea prea bine legea şi de aceea nu s-au înţeles, dar cum işi desfăşoară activitatea în domeniul public poate să facă şi la dispensar acoperisul cum se dau bani şi la biserici.
Dl. primar – spune că, atât timp cat este proprietate privată nu se poate.
Dl. Gherasim Neculai – spune că, bugetul este bun, s-au pus cam mulţi bani la drumuri şi ar dori să fie lucrate bine. Mai spune că, ne trebuie nişte indicatoare la intrare şi ieşire din Păstrăveni pentru ca cele existente sunt ruginite iar în unele locuri nici nu există. Subliniază faptul că nu avem parcare în centrul comunei, iar la primărie WC-ul a rămas acelaşi.
Dl. primar – arată că, s-au pus becuri, s-au pus indicatoare, dar cu reavoinţă au fost stricate.
Dl. Borda Leon – spune că,  la buget s-a primit o sumă frumoasă, aşa cum spunea şi domnul primar, şi este putin „invidios”  dar în acelaşi timp se bucură pentru localitate, nu prea este mulţumit de felul cum sunt împărtiţi banii. Nu este de acord cu balastarea. În campania electorală domnul primar a făcut câteva proiecte pe care le-a şi arătat cetăţenilor cum că ar vrea sa facă asfaltare dar nu îl lasa Borda, iar acum dl. Borda Leon şi-ar dori să facă asfaltare la Rădeni, la Lunca Moldovei.
Dl. primar – spune că, se va face şi asfaltare.
Dl. Borda Leon – întreaba: de unde bani?
Dl. primar – spune că, vor fi bani, dar nu din bugetul local.
Dl. Borda Leon – întreabă: de unde vin banii? Ar putea să facă şi el propuneri? Din punctul de vedere al dumnealui nu poate fi finalizată construcţia căminului cultural, aşa că banii aceia ar putea fi folosiţi în alta parte. La reparaţiile curente la primărie mai sunt de plătit 15 mii lei şi nu sunt prinşi în arierate.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, nu s-a făcut procesul verbal de recepţie şi de aceea nu sunt prinsi la arierate.
Dl. Borda Leon – întreabă: unde aţi văzut ca manopera să fie dublul cât costul materialelor. Proiectantul a facut o estimare în jur de 15 mii euro, ceea ce înseamnă achiziţie publică, dar dumneavoastra le-aţi divizat în două ca să nu mai trebuiască să o publicaţi pe SEAP, ca achiziţie, după care s-a mai facut un contract şi cu care nu aţi mai venit în şedinţa de consiliu local.
Dl. Nastasa Lazăr – întreabă: cum s-a divizat în două?
Dl. Borda Leon – spune că, un contract  este pentru partea de construcţii iar celălalt pentru partea electrică.
Dl. Nastasa Lazăr – întreabă: despre ce sumă ar fi vorba?
Dl. Borda Leon – spune că, aproximativ 30 mii euro.
Dl. Gherasim Dumitru – cere explicaţii.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, nu ştie ce vrea sa spună dl. Borda Leon.
Dl. Borda Leon – arata că, proiectantul a evaluat la suma de 15 mii euro, iar dacă a depăşit această sumă de ce nu s-a făcut licitaţia?
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, nu au fost bani de ajuns aşa că parchetatul s-a făcut în anul 2011 după care în anul următor s-au făcut celelalte.
Dl. Borda Leon – spune că, aceeaşi firmă a făcut lucrările atât la partea de construcţii cât şi la partea  electrică. Are licenţă pentru amândouă lucrări? S-a verificat asta?
Dl. Copcea Constantin – spune că, din discuţiile anterioare a reiesit că banii alocaţi pentru pietruire să se faca asfalt, dar întreabă dumnealui: „ pe cetăţenii de la şi de la Mucileanu i-a întrebat cineva dacă sunt de acord să nu li se pună balast pe drum?”
Dl. Nastasa Lazăr – spune că, la câţi bani sunt s-ar putea face o parte de asfalt anul acesta, şi pe viitor altă parte şi tot aşa.
Dl. Borda Leon – spune că s-a primit 443 mii lei.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, trebuie să scadă 211 mii lei.
Dl. Iacob Gheorghe – spune că, banii  care se dau pentru asfalt la Lunca Moldovei vor veni de la guvern şi se va face dar până atunci v-a trebui reparat drumul pentru  că este stricat şi plin  de gropi, aşa că trebuie balast şi pus autogrederul să îndrepte drumul.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se obţine un număr de nouă voturi „pentru” şi trei „abţineri” (d-nii Borda Leon, Nastasa Lazăr, Gherasim Neculai).
Întrebări – interpelări:
Dl. Gherasim Dumitru – ar dori să ştie dacă s-au mai alocat bani pentru camere de luat vederi ce vor fi amplasate la intrare şi ieşire din comuna şi din sate.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, nu! Precizând în continuare că era doar o propunere şi că avem şi o ofertă în valoare de aproximativ 75 mii lei.
Dl. Gherasim Dumitru – propune ca, dacp tot s-au alocat sume pentru terenul de sport sp nu lăsăm lucrurile doar pe jumatate, în comunele vecine din jur sunt echipe de fotbal, le cere domnilor consilieri să ţină cont de aspectul acesta pentru că cei care şi-au făcut echipe de fotbal au primit şi bani.
Dl. Gorea Anton Nicolai -  spune că, ar trebui balast doar acolo unde este necesar şi să se îndrepte cu autogrederul pentru că în faţă la clădirea magazinului său este prea mult.
Dl. Iacob Gheorghe – spune că, ar trebui  vorbit cu persoanele care au tractoare şi care merg la arat ca atunci când ajung la marginea parcelei să ridice plugul şi să nu mai aducă pământ în drum.
Dl. Borda Leon – spune că, mai este o lună pentru depus dosarele de subvenţie la APIA, iar pentru păşunea comunală nu a mai venit nimeni să depună dosar pentru concesionare, dar mai există o posibilitate de a solicita subvenţie, respectiv delegarea de către consiliul local a unei persoane care să depună cererea la care se anexează un tabel cu proprietarii de  bovine, aşa fiind eligibil.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,          SECRETAR,        CONSILIER,  
Leon BORDA                                Lidia BRINZEI            Elena GHERASIM

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free