Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

22 mai 2015

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI   

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 22 mai 2015.
În şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 175 din 20.05.2015, la care participă un număr de 9 consilieri din 13 în funcţie, lipsesc domnii Borda Leon, Gherasim Dumitru, Păduraru Leonard şi Pîrlea Ionel.
La şedinţa extraordinară a consiliului local participă şi domnul primar Ioan Onisei, d-ra Rîpanu Eugenia – consilier superior în aparatul de specialitate al primarului, dl. ing. Chirilă Constantin - sef S.V.S.U. si d-na Nistor Cristina-Iulia - consilier superior în aparatul de specialitate al primarului.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, respectiv: 
- Legea nr. 113/18.05.2015, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006, privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. 
- Legea nr. 114/19.05.2015, privind modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (28.04.2015) a fost supus la vot şi  aprobat în unanimitate de voturi.
Pentru buna desfăşurare a şedinţei ordinare lunare de astăzi cât şi pentru perioada următoare, este necesară alegerea unui preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni. Cine face propuneri ?
Domnul  Hanganu Emilian  – o propune pe doamna Macovei Cristina.
Doamna Macovei Cristina – aminteste faptul că sunt consilieri care nu au fost niciodată preşedinte de şedinţă.
Domnul Ciocoiu Mihai – îl propune pe domnul Nistor Constantin.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot prima propunere şi se aprobă în unanimitate, ca doamna Macovei Cristina să fie preşedinte de şedinţă pe o perioadă 3 luni.
Doamna Macovei Cristina – preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre – privind executia bugetului local pe trim. I – 2015.
2. Proiect de hotărâre – privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.
3. Proiect de hotărâre – privind aprobarea influenţelor în Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2015, al comunei Păstrăveni, judetul Neamţ.
4. Proiect de hotărâre – privind aprobarea decontării drepturilor băneşti pentru cheltuielile de transport aferente personalului didactic şi auxiliar pe luna mai 2015.
5. Proiect de hotărâre – privind confirmarea angajamentului Comunei Păstrăveni de asumare a termenelor furnizate pentru proiectul de „Asistenţă Tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ, în perioada 2014-2020”.
Domnul preşedine de şedinţă supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre – privind execuţia bugetului local pe trim. I – 2015.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară, a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 9 voturi „pentru”.
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
2. Proiect de hotărâre – privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 9 voturi „pentru”.
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
3. Proiect de hotărâre – privind aprobarea influenţelor în Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2015, al comunei Păstrăveni, judeţul Neamţ.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnişoara Rîpanu Eugenia – explică faptul că, urmare a rectificarii bugetare pe anul 2015, se impune modificarea planului anual de achiziţii, în sensul că, se pot începe licitaţiile.
Domnul Pascal Ioan – întreabă: „se atribuie 44.000 lei pentru lucrări de construcţii (executare), extindere clădirea Primăriei ?”
Dl. primar  - explică faptul că, banii vin de la Guvern, pentru extinderea clădirii Primăriei, deja banii au început să vină de anul trecut, prin Ordonanta 28. Cuantumul de 6.000 lei, reprezentând banii pentru avize, studiul de fezabiliate, sunt din bugetul local (P.T.H.), inclusiv pentru clădirea Primăriei. Rămân 44.000 lei, pentru executare lucrări, iar restul de bani vin de la guvern. Guvernul ne va da aceşti bani, pe măsura ce încep lucrările. Dorim să se creeze condiţiile de lucru necesare în Primărie, cu încă 3 birouri, puncte sanitare, centrală termică pe lemne.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 9 voturi „pentru”.
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
4. Proiect de hotărâre – privind aprobarea decontării drepturilor băneşti pentru cheltuielile de transport aferente personalului didactic şi auxiliar pe luna mai 2015.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 9 voturi „pentru”.
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi:
5. Proiect de hotărâre – privind confirmarea angajamentului Comunei Păstrăveni de asumare a termenelor furnizate pentru proiectul de „Asistenta Tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ, în perioada 2014-2020”.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Pascal Ioan – întreabă: „Atribuire până în 2017? Mai trăim să vedem realizat acest proiect?”
Dl. primar – răspunde că, proiectul este al APASERV. Noi doar ne asumăm termenele. Un proiect asemănător a fost pentru podul de la Domnica în baza Ordonantei 7.
Domnul Pascal Ioan – întreabă dacă studiul nu a fost făcut.
Dl. primar – raspunde: „nu, studiul a fost făcut, dar pentru proiectul nostru”.
Domnişoara Rîpanu Eugenia – confirmă faptul că, în martie 2014 – un proiect prindea apa pe toată comuna, adica se suprapun proiectele, este prins şi satul Rădeni, este un Masterplan. Dar în cazul de faţă, este o alta fază a proiectului.
Domnul Pascal Ioan – întreabă: „ce înseamnă – asistenţa tehnică – pentru studiul de fezabiliatate? Nu a fost deja aprobat?”
Domnul Chirila Constantin – face precizarea că, o parte din comunele din judeţul Neamţ, s-au asociat la A.D.I. AQUA Neamt, pentru a nu se face documentaţii pentru fiecare comună, s-au asociat pentru atragerea fondurilor europene. Sunt deja asociate 26 comune, din judeţul Neamţ.
Doamna Secretar – precizează că, trebuie să ne asumăm termenele şi respectarea acestora, în cadrul Proiectului de „Asistenţă Tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ, în perioada 2014-2020”.
Domnul Pascal Ioan – „am avut un studiu, acum vin ei şi ni-l fac?”
Domnişoara Rîpanu Eugenia – afirmă că, pentru satul Rădeni şi Lunca Moldovei nu a fost făcut nici un studiu, acum vin ei şi fac acest studiu, pentru apă potabilă şi apă uzată.
Dl. primar – precizează că, este inclusă toată comuna Păstrăveni în Masterplan, inclusiv pentru satele Rădeni şi Lunca Moldovei, unde nu este alimentare cu apă.
Domnul Copcea Constantin – spune că, trebuiau prinse de la început şi apă potabilă şi apă uzată.
Domnişoara Rîpanu Eugenia – răspunde ca, important este să ne asumăm termenele pentru acest proiect.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 9 voturi „pentru”.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,        SECRETAR,               CONSILIER, 

     Cristina MACOVEI                   Lidia BRÎNZEI        Cristina-Iulia NISTOR

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free