Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

18 mai 2016


ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI    

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 18 mai 2016.
În şedinţa ordinară a consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 133 din 13.05.2016, la care participă un număr de 12 consilieri in functie.
La şedinţa ordinară a consiliului local participă domnisoara Rîpanu Eugenia – consilier superior în aparatul de specialitate al primarului, domnul Chirila Constantin – sef S.V.S.U. si doamna Nistor Cristina-Iulia - consilier superior în aparatul de specialitate al primarului.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (18.03.2016) a fost supus la vot şi  aprobat cu unanimitate de voturi.
Doamna Secretar Lidia Brinzei – afirma: “pentru buna desfăşurare a şedinţei ordinare de astăzi, este necesară alegerea unui preşedinte de şedinţă Cine face propuneri ?”
Domnul  Hanganu Emilian  – il propune pe domnul Gherasim Dumitru.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot propunerea si se aproba cu unanimitate de voturi ca domnul Gherasim Dumitru să fie preşedinte de şedinţă pentru sedinta de azi.
Doamna Secretar Lidia Brinzei prezinta Ordinul Prefectului nr. 169 din 28.04.2016, inregistrat sub nr. 1 din 29.04.2016, in registrul consiliului local,  prin care inceteaza mandatul primarului comunei Pastraveni, judetul Neamt si Adresa nr. 6320 din 29.04.2016, inregistrata sub nr. 2 din 29.04.2016, in registrul Consiliului Local, conform careia, in caz de vacanta a functiei de primar, atributiile ce ii sunt conferite, prin respectiva lege, vor fi exercitate de drept de catre viceprimar, cu respectarea drepturilor si obligatiilor corespunzatoare functiei.
Domnul Borda Leon – afirma: “conform materialului citit de doamna Brinzei Lidia, trebuie introdus un punct pentru alegerea unui viceprimar.”
Doamna Brinzei Lidia – raspunde: “domnul Emilian Hanganu a zis ca nu este necesar, nu initiez eu proiecte de hotarare.”
Domnul Borda Leon – raspunde: “inseamna ca, nu v-ati facut treaba.”
Domnul Hanganu Emilian – raspunde: “legea nu prevede acest lucru.”
Domnul Borda Leon – raspunde: “ramane la decizia dumneavoastra, a consilierilor locali ?”
Doamna Brinzei Lidia – raspunde: “ pe ordinea de zi nu poate fi introdus un proiect de hotarare fara avizul consiliului local.”
Domnul Hanganu Emilian – afirma: “nu este obligatoriu.”
Domnul Gherasim Dumitru – afirma: “este tardiv, probabil trebuia facut.”
Domnul Hanganu Emilian – afirma: “este o procedura a legii electorale, nu trebuie sa fim suparati, ca nu avem viceprimar. In doua saptamani vin alegerile, va doresc succes tuturor, viata merge inainte, sa ramanem prieteni si sa avem o campanie linistita.”
Domnul Gherasim Dumitru – preia conducerea lucrărilor şedinţei ordinare şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1.Proiect de hotarare – privind  incetarea  de  drept a mandatului de consilier local al doamnei  Tataru Doina din Consiliul local al comunei Pastraveni.
2. Proiect de hotarare – privind  incetarea  de  drept a mandatului de consilier local al domnului  Nistor Constantin  din Consiliul local al comunei Pastraveni.    
3.Proiect de hotarare – privind  incetarea  de  drept a mandatului de consilier local al domnului  Onisei Pavel - Catalin  din Consiliul local al comunei Pastraveni.  
4.Proiect de hotarare – privind  incetarea  de  drept a mandatului de consilier local al domnului  Pascal  Ioan  din Consiliul local al comunei Pastraveni. 
5.Proiect de hotarare – privind  incetarea  de  drept a mandatului de consilier local al domnului  Pîrlea Ionel  din Consiliul local al comunei Pastraveni.  
6.Proiect de hotarare – privind   reactualizarea  Comisiei de avizare a cererilor  de  organizare  a  adunarilor  publice.
7.Proiect de hotarare – privind executia bugetului local pe trim. I - 2016.
8.Proiect de hotarare – privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de investitii  ”INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA PASTRAVENI,  JUDETUL NEAMT”.
9.Proiect de hotarare – privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de investitii  ”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 19 si DC 21 si DRUMURI VICINALE, COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT”.
10. Intrebari – interpelari.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare – privind  incetarea  de  drept a mandatului de consilier local al doamnei Tataru Doina din Consiliul local al comunei Pastraveni.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de validare - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se respinge, cu 11 abtineri si cu 1 vot „pentru” (domnul Borda Leon).
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi:
2. Proiect de hotarare – privind  incetarea  de  drept a mandatului de consilier local al domnului  Nistor Constantin  din Consiliul local al comunei Pastraveni.    
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de validare  - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se respinge, cu 10 abtineri si cu 2 voturi „pentru” (domnii Borda Leon si Gherasim Dumitru).
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi:
3.Proiect de hotarare – privind  incetarea  de  drept a mandatului de consilier local al domnului  Onisei Pavel - Catalin  din Consiliul local al comunei Pastraveni.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de validare  - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se respinge, cu 10 abtineri cu 2 voturi „pentru” (domnii Borda Leon si Gherasim Dumitru).
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi:
4.Proiect de hotarare – privind  incetarea  de  drept a mandatului de consilier local al domnului  Pascal  Ioan  din Consiliul local al comunei Pastraveni.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de validare  - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se respinge, cu 11 abtineri si cu 1 vot „pentru” (domnul Borda Leon).
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi:
5.Proiect de hotarare – privind  incetarea  de  drept a mandatului de consilier local al domnului  Pîrlea Ionel  din Consiliul local al comunei Pastraveni.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.omisia de validare  - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Pirlea Ionel - intreaba: „de ce nu ne-ati suspendat acum un an ?”
Domnul Hanganu Emilian – raspunde: „atunci v-ati mutat pe baza unei legi”.
Domnul Gherasim Dumitru – raspunde: „si eu am aplicat aceeasi lege”.
Domnul Hanganu Emilian – afirma: „cei suspendati pot pleca, daca vor ramane, nu vor avea drept de vot”.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se respinge, cu 10 abtineri si cu 2 voturi „pentru” (domnii Borda Leon si Gherasim Dumitru).
Mentionam ca, cei 5 consilieri locali pentru care au fost initiate proiecte de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local, au parasit sala de sedinte, dupa ce au fost prezentate in consiliul local, proiecte de hotarari care nu s-au aprobat.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi:
6. Proiect de hotarare – privind   reactualizarea  Comisiei de avizare a cererilor  de  organizare  a  adunarilor  publice.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina  - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se aproba cu unanimitate de voturi (7 voturi).
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi:
7.Proiect de hotarare – privind executia bugetului local pe trim. I - 2016.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – afirma: „poate ne prezinta domnisoara Ripanu Eugenia in detaliu, pentru ce anume am aprobat executii bugetare si s-au intamplat multe. Cei ce au gresit, vor raspunde.”
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde: „prin Anexele prezentate in Referat, sunt prezentate toate detaliile.”
Domnul Borda Leon – afirma: „ati profitat de aceste tabele pe care nu le intelege nimeni, luate de pe calculator !”
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde: „ aceste tabele sunt listate dintr-un program. Aceste cifre sunt prelucrate printr-un program al finantelor. Structura veniturilor este stabilita de Guvern – in programul sau, pe fiecare venit.”
Domnul Borda Leon – intreaba: „la bugetul pe anul 2016 – ce s-a incasat si ce s-a cheltuit si cum s-a cheltuit ?”
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde: „s-au incasat de la cetateni: 108747 lei – mai mult decat prevederile bugetare pentru ca, pana pe  31 martie 2016, respectiv 31 mai 2016, cetatenii au platit impozitele, beneficiind de o reducere de 10%.”
Domnul Borda Leon – afirma: „daca eram pe functia dumneavoastra, stiam toate cifrele. Pe ce s-au cheltuit banii ?”
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde: „901767 lei – pe administratie; cap. 51 – la Primarie. Cuantumul de 2.296.400 lei – planificat – s-au preconizat multe cheltuieli pe investitii – drumuri si canal. Cap. 51 – 201.999 lei – administratie personal si cheltuieli materiale, cheltuieli sediu. Cuantumul de 15.000 lei pentru centre plasament. La cap 61, avem: 144.701 lei pompieri, 17.373 lei pentru salarii, 127.328 lei pentru garaj, din bugetul local. La sediu, conform Ordonantei 68, se platesc lucrarile – 50155 lei de la bugetul de stat. La Cap. 65 - invatamant – avem 348.836 lei, reprezentand salarii, burse, cheltuieli materiale. Capitolul sanatate este capitol nou – avem 1596 lei. La cap 67 – cultura, avem biblioteca, cu 5093 lei – cheltuieli curente, 22914 lei – cheltuieli studiu de fezabilitate pentru camin. La cap. 68 – asistenta sociala –133.943 lei reprezentand indemnizatii persoane cu handicap, incalzire lemne.”
Domnul Borda Leon – intreaba: „ cat este o indemnizatie handicap ?”
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde: „ este 969 lei, lunar. La cap. 70 avem 20.087 lei, din care, cheltuieli de personal – 4413 lei, cheltuieli materiale – iluminat public – 15576 lei. Becurile nu s-au platit. Protectia mediului – canalizare, licitatie pentru avize canalizare – 693673 si 207995 lei – cheltuieli capital.”
Domnul Borda Leon – afirma: „va multumesc!”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se respinge, chiar daca au fost 6 voturi „pentru” si 1 „abtinere” (domnul Borda Leon).
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi:
8. Proiect de hotarare – privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de investitii  ”INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA PASTRAVENI,  JUDETUL NEAMT”.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnisoara Ripanu Eugenia – afirma: „de la data referatului pana in prezent, am trimis la proiectant noile date, pentru recalculare. Sectiunea Constructii +Montaj se modifica, avem 232729 lei, diferenta o reprezinta utilajele care au alt regim – nu se modifica valoarea totala, este actualizare a valorii de finantare.”
Domnul Borda Leon – afirma : „de cate ori am zis ca este o suma exorbitanta !”
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde: „5657 lei – conform Ord. 28 – la canalizare.”
Domnul Borda Leon – intreaba: „cum sa aprob devizul de lucrari? Daca nu-l aprob, incep lucrarile ?”
Domnisoara Ripanu Eugenia – afirma: „incep lucrarile dar nu ne mai da Guvernul bani, daca nu se aproba in consiliul local. Guvernul aproba pe valoarea initiala. Pe parcurs, in consiliul local se regularizeaza valoarea, in functie de devizul actualizat.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se aproba cu unanimitate de voturi (7 voturi), cu modificarea C+M (constructii + montaj).
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi:
9.Proiect de hotarare – privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de investitii  ”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 19 si DC 21 si DRUMURI VICINALE, COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT.”
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – afirma: “exista aceeasi problema – costurile sunt exorbitante.”
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde: „ suma de 8868 – pe executie – un venit de 5756 cu TVA, in urma licitatiei.”
Domnul Borda Leon – intreaba: “de ce s-a ajuns la aceasta suma ?”
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde: „sunt niste standarde de cost, de la care pleaca proiectantul.”
Domnul Borda Leon – afirma: „abia acum, poate spune domnul Copcea Constantin ca, din cauza lui Borda Leon nu se fac proiecte.”
Doamna Brinzei Lidia – afirma: „5 luni au durat licitatiile pentru drumuri.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se aproba cu unanimitate de voturi (7 voturi).
Intrebari, interpelari
Domnul Borda Leon – intreaba: ”domnisoara Ripanu Eugenia, spuneti-mi, va rog, constructia speciala – WC-ul de la Radeni, din ce este construit, la pretul de 1,7 miliarde lei ?”
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde: „scrie in deviz. Intrebati-l pe domnul de la urbanism. Avem diriginte de santier. Expertul a fost acolo. Eu nu stiu. Expertul isi face treaba.”
Domnul Borda Leon – intreaba: „Ati fost cu el, acolo. De ce a-ti trimis-o pe domnisoara Ripanu Eugenia, daca nu stia ?”
Domnul Hanganu Emilian – raspunde: „am trimis-o ca insotitor.”
Domnul Borda Leon – intreaba: „in ce conditii s-a schimbat tabla de pe Scoala Gimnaziala Radeni ? In acte figura tabla pentru a acoperi toata scoala. Gradinita functioneaza ilegal. De ce s-a schimbat tabla ?”
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde: „ Intrebati-l pe directorul scolii. Noi nu am platit nimic. Tabla a fost schimbata de catre scoala, in noiembrie 2015. Acoperisul a fost din azbest si a fost schimbat.”
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,    SECRETAR,                 CONSILIER,
    Dumitru GHERASIM             Lidia BRÎNZEI       Cristina-Iulia NISTOR