Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

30 aprilie 2012

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI


PROCES-VERBAL,
 

 
Încheiat astăzi,  30  aprilie  2012.
În şedinţa extraordinară Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 115 din 27.04.2012, la care participă un număr de 11 domni consilieri din 13 în funcţie, lipsa fiind domnii Nastasa Lazăr şi Pascal Ioan.
La şedinţa extraordinară a consiliului local comunal participă d-ra consilier Rîpanu Eugenia şi d-ra consilier Gherasim Elena.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare prezintă actele normative noi apărute de la şedinţa anterioară şi până în prezent, anexa la procesul-verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (29.03.2012) a fost supus la vot şi  aprobat cu un număr de 10 voturi „pentru”, dl. Perţa Ioan  se „abţine” deoarece nu a participat la sedinţa anterioară.
Dl. Borda Leon – spune că, era bine dacă se făcea o şedinţă ordinară în luna aprilie şi nu extraordinară.
D-na secretar – spune că, este planificată o şedinţă ordinară dar pentru luna mai, acesta modificare a apărut în ultimul moment şi nu suportă amânare.
Dl. Borda Leon – spune că, mai sunt şi alte probleme de discutat, iar acest proiect se putea adăuga la ordinea de zi.
Domnul Onisei Paval Cătălin preşedinte de şedinţă preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.
Supusă la vot ordinea de zi este aprobată în unanimitate.
Dl.Onisei Pavel Cătălin – preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului Chirilă Constantin – viceprimar pentru a prezenta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin – preşedinte al comisiei de specialitate buget - finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
D-ra Rîpanu Eugenia – consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului, face unele precizări pe care le-a primit vineri de la DGFP cu referire la motivul rectificării bugetului, respectiv acoperirea cheltuielilor cu indemnizaţiile  persoanelor implicate în desfăşurarea alegerilor locale şi transport să se ia bani din trim IV de la cheltuieli de personal, deoarece plafonul la cheltuieli de personal poate fi suplimentat de catre DGFP doar în semestrul II al anului bugetar, astfel că în luna iulie urmează să se facă o rectificare de buget care să completeze sumele.
Continuă prin a specifica faptul că, există o modificare faţă de proiectul de hotărâre iniţial,  respectiv suplimentarea cheltuielilor  la capitolul 45.02 „Alte servicii publice generale” cu suma de 29 mii lei şi redistribuirea în cadrul acestuia a sumei prevazută iniţial la acest capitol pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale pe cheltuieli în funcţie de natura acestora.
Dl. Borda Leon – întreabă: şi dacă nu se vor mai da banii, ce se va întampla?
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, personalul angajat al primăriei va rămâne o lună şi jumătate fără bani la sfârşitul anului.
D-na secretar – arată că, discuţii despre această problemă s-au purtat şi la instruirile la care a participat referitor la alegeri, iar banii cu siguranţa vor veni în al doilea semestru pentru că mai sunt şi alegerile parlamentare din toamnă.
Dl. Borda Leon – spune că, vreau să mai ridic o problemă de legalitate privind iniţierea şi susţinerea proiectelor de hotărâre, pentru că de o lungă perioadă de timp iniţiatorul nu-şi mai susţine proiectele de hotărâre în şedinţele de consiliul local. Ca divertiment aş dori să precizez că pe media se spune că dacă se va schimba guvernul vor anula Ordonanţa de Urgenţă  prin care s–au dat bani la primării,  atunci înseamnă că noi  muncim degeaba. Dl. Ponta nu spune că atunci când au fost la putere şi ei au procedat la fel, au dat bani la primării, doar că la Păstrăveni atunci s-a dat 3 miliarde (lei vechi). În concluzie nu ştiu de ce spun că dl. Ungureanu  nu a făcut bine dacă a procedat la fel.
În continuare, dl. Borda Leon spune că la data când s-a făcut rectificare de buget şi s-au luat cei 70 de milioane  (lei vechi), care erau prevăzuţi pentru alegeri,  şi folosiţi pentru motorină la deszăpezit, el a spus că nu-i corect, erau bani prevăzuţi pentru drumuri şi trebuia să se ia bani de acolo.
Dl. Gherasim Dumitru – întreabă: dacă nu s-ar putea lua bani pentru rectificarea bugetului din cei 2 miliarde (lei vechi)  primiţi? 
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, aceşti bani sunt pentru arierate.
Dl. Gherasim Dumitru – întreabă: şi nu se poate?
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că aceşti bani sunt cu destinaţie, sunt pentru lucrări de capital, nu avem voie să ducem sume la cheltuieli de personal.
Dl. Perţa Ioan – arată că, la noi  au fost prevăzuţi  bani  în buget pentru alegeri, dar la alte primării nici măcar atât.
Nemaifiind alte discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială şi se abţin toţi domnii consilieri.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma modificată şi este aprobat cu „unanimitate” de voturi de către domnii consilieri  prezenţi la şedinţă.
Ordinea de zi fiind epuizată, dl. preşedinte de şedinţă Perţa Ioan propune sistarea lucrărilor şedinţei extraordinare, propunere care a fost aprobată în unanimitate.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,     SECRETAR,      CONSILIER   
Pavel  Cătălin  ONISEI      Lidia BRÎNZEI   Elena GHERASIM

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free