Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

31 octombrie 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 31 octombrie 2017.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 376 din 25.10.2017, la care participă un număr de 13 consilieri din 13 în funcţie.
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local participă d-na secretar Brinzei Lidia, d-ra Rîpanu Eugenia – sef serviciu financiar -contabilitate, impozite si taxe, achizitii publice si administrative si d-na Zaharia Elena – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (28.09.2017) a fost supus la vot şi aprobat in unanimitate.
Domnul Roibu Vasile – presedinte de sedinta – preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare – privind executia bugetului pe trim. III – 2017.
2. Proiect de hotarare - privind aprobarea predarii prin concesiune directa catre Compania Judeteana APA SERV SA Neamt, a obiectivului “Extindere alimentare cu apa in comuna Pastravenbi, judetul Neamt”.
3. Proiect de hotarare – privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiului in suprafata de 51,68 mp situat la parterul cladirii Dispensarului medical din satul Radeni.
4. Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.
5. Proiect de hotarare – privind aprobarea devizului de cheltuieli pe categorii de lucrari de reparatii curente la fatada la mijlocul fix “Cladire administrativa” apartinand domeniului privat al comunei Pastraveni.
6. Proiect de hotarare – privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investitii “ Reabilitare, modernizare si extindere podet – punct Barbieru Mihai si construire pod din beton armat peste paraul
Radeanca – punct Bahna in satul Radeni, comuna Pastraveni, judetul Neamt”.
7. Proiect de hotarare – privind aprobarea influentelor in Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2017 al comunei Pastraveni, judetul Neamt
8. Intrebari – interpelari.
Domnul preşedinte de şedinţă – întreabă dacă mai sunt alte propuneri pentru a fi incluse pe ordinea de zi.
Nefiind alte propuneri, se trece la votarea ordinii de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi: Proiect de hotarare – privind executia bugetului pe trim. III – 2017.
Domnul viceprimar – prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate buget – finante, a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi „pentru” si o „abtinere” (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul doi al ordinii de zi: Proiect de hotarare - privind aprobarea predarii prin concesiune directa catre Compania Judeteana APA SERV SA Neamt, a obiectivului “Extindere alimentare cu apa in comuna Pastraveni, judetul Neamt”.
Dl. viceprimar – prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Dl. Pascal Ioan – ar dori sa stie „nu se va percepe nici o chirie pentru terenul aferent retelei si se va da apa pe gratis la hidrant?”
Dl. viceprimar – „si nu se va plati impozit pentru suprafata aferenta retelei.”
Dl. Pascal Ioan – intreaba: „ si cum? noi vom plati apa luata de la hidranti in caz de incediu? Nu s-ar putea sa o luam gratis? Sunt hidranti?”
Dl. viceprimar – „sunt vreo opt, cred”.
Dl. Onisei Ioan – spune ca, „hidrantii se pot folosi doar cu avizul lor”.
Dl. Pascal Ioan – „cum? Sunt facuti fara sa fie folositi si vin masini de interventie de la Tirgu Neamt?”
Dl. Onisei Ioan – spune ca, „se pot folosi, dar se ia cheie de la ei”.
Dl. Roibu Vasile – „pompierii locali nu pot sa-i foloseasca?”
Dl. Onisei Ioan - „vin la primarie sa alimenteze”.
Dl. Pascal Ioan – „pentru comuna noastra pompierii ar putea sa foloseasca apa?”
Este chemat dl. Chirila Constantin – sef SVSU in sedinta pentru a da relatii despre hidranti.
Dl. Pascal Ioan – intreaba pe dl. Chirila Constantin, daca se poate lua apa de la hidranti.
Dl. Chirila Constantin – spune ca, pompierii pot lua apa cu autospecialele folosind o cheie anume.
Dl. Pascal Ioan – ar vrea sa stie, „daca este necesar ar putea lua oricine apa?”
Dl. Roibu Vasile – concluzioneaza: „ toti pompierii au acces cu o cheie speciala si cu mijloace speciale de transport si nu orice persoana are acces cu galeata”. 
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă in unanimitate de voturi.
Se trece la punctul trei al ordinii de zi: Proiect de hotarare – privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a
spatiului in suprafata de 51,68 mp situate la parterul cladirii Dispensarului medical din satul Radeni.
Dl. viceprimar – prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Dl. Roibu Vasile – spune ca, „pretul de licitatie este acelasi stabilit la prima licitatie, nu a trecut un an de la evaluare”.
Dl. Onisei Ioan – „exact acelasi lucru voiam sa spun si eu”.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă in unanimitate.
Se trece la punctul patru al ordinii de zi: Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.
Dl. viceprimar – prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Dl. Onisei Ioan – spune: „nu am fost atent! pentru scoala se mai dau ceva bani? Pentru obiceiuri, pentru teren de sport vad ca se dau bani”.
D-ra Ripanu Eugenia – „terenul de sport este tot la scoala, dar pentru sali nu se dau bani”.
Dl. viceprimar – face unele precizari referitoare la proiectul de hotarare, respectiv introducerea a doua articole, respectiv art. 4 si art. 5, asta pentru a se explica mai clar folosirea banilor”.
Dl. Irimoaia Ion – ar dori sa stie daca s-au prevazut bani pentru combustibil in sezonul rece.
Dl. Borda Leon – „comisia de specialitate accepta introducerea celor doua articole”.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi „pentru” si o „abtinere” (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi: Proiect de hotarare – privind aprobarea devizului de cheltuieli pe categorii de lucrari de reparatii curente la fatada la mijlocul fix “Cladire administrativa” apartinand domeniului privat al comunei Pastraveni.
Dl. viceprimar – prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Dl. Onisei Ioan – „este vorba despre cele doua sali din spatele cladirii, respectiv arhiva si camera lui „Lucuta”?
Dl. Movila Mihai – „se consolideaza?”
D-ra Ripanu Eugenia – „s-au consolidat. Sunt doar lucrari la fatada.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi „pentru” si o „abtinere” (domnul Onisei Ioan). 
Se trece la punctul sase al ordinii de zi: Proiect de hotarare – privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru
realizarea obiectivului de investitii “ Reabilitare, modernizare si extindere podet – punct Barbieru Mihai si construire pod din beton armat peste paraul Radeanca – punct Bahna in satul Radeni, comuna Pastraveni, judetul Neamt”.
Dl. viceprimar – prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Dl. Movila Mihai – spune: „am auzit ca podul in Bahna are 5 m latime si are si balustrada pe margine. Incape o combina pe acolo?”.
Dl. Roibu Vasile - „ este, totusi, un pod, nu poti sa-l lasi fara balustrada. Cati metri are?”
Dl. Pascal Ioan – „a vazut ca la podul de la Barbieru nu scrie daca este cu acostament sau fara.”
Dl. Movila Mihai – spune ca, „podul are o latime de 5,5 m plus acostament”.
Dl. Onisei Ioan – paraseste sala de sedinta.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi „pentru” . 
Se trece la punctul sapte al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind aprobarea influentelor in Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2017 al comunei Pastraveni, judetul Neamt
Dl. viceprimar – prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi „pentru” .
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi: Întrebări – interpelări.
1 . Dl. presedinte de sedinta – prezinta cererea doamnei Cobzaru Emilia (vaduva), care solicita un sprijin banesc pentru renovarea casei.
Discutii:
Dl. Borda Leon – „avem bani la buget”?
D-ra Ripanu Eugenia – sef serviciu financiar, „nu avem”.
Dl. Pelin Haralambe – face unele precizari, respectiv „persoana care a solicitat bani pentru renovare a vazut ca lui Gavril Mariana i se construieste casa si atunci s-a gandit sa ceara si ea bani.”
D-na secretar – spune ca, „la Gavril Mariana casa se construieste printr-o fundatie, nu sunt bani de la bugetul local”.
D-ra Ripanu Eugenia – intreaba: „exista vreun temei legal pentru astfel de lucruri?”
Dl. Roibu Vasile – „probabil ca exista vreun temei legal”.
Dl. Movila Mihai – spune ca, „la biserici cum se poate da bani, ar trebui sa se poata si pentru astfel de situatii”.
D-ra Ripanu Eugenia – „exista lege care da voie sa dam bani la culte”.
Dl. Pelin Haralambe – „ar trebui sa putem prinde in buget la inceputul anului 20.000 lei pentru astfel de cazuri.”
Dl. Roibu Vasile – „cele mai bune relatii despre cazul in discutie ni le poate da dl. Pelin”.
D-ra Ripanu Eugenia – „in primul rand cream un precedent si apoi trebuie cautat bani. Persoana careia i se dau acesti bani trebuie sa indeplineasca anumite conditii, trebuie facuta ancheta sociala.
Dl. presedinte de sedinta – pentru ca nu mai sunt discutii supune la vot solicitarea doamnei Cobzaru Emilia, „sunteti de acord cu acordarea acestui ajutor?”.
Se supune la vot avizul de principiu pentru astfel de ajutoare, in cazul in care se identifica sume, si se obtine un numar de 10 voturi „pentru” si doua abtineri (dl. Irimoaia Ion si dl. Nastasa Lazar).
2. Dl. presedinte de sedinta – prezinta solicitarea preotului paroh Baciu Lucian – parohia Pastraveni, respectiv alocarea sumei de 20.000 lei pentru construirea de alei si pavele in curtea bisericii.
Dl. Roibu Vasile – spune ca, „ suma alocata cultelor s-a terminat, iar pentru anul in curs nu mai sunt bani, doar printr-o rectificare de buget”.
Dl. Movila Mihai – „ am spus intr-o sedinta anterioara ca v-a veni si de la Parohia Pastraveni”.
Dl. Roibu Vasile – spune: „sa impartim egal la toate cultele”.
Dl. Movila Mihai – „intr-un an sa dam la o biserica, in urmatorul la alta si tot asa, ca sa poata fiecare sa-si termine lucrarile.”
Dl. Pascal Ioan – spune ca: „legal sunt vreo opt biserici, cum facem? Anul asta dam la Lunca Moldovei (de exemplu) si apoi ii mai vine randul peste opt ani”.
Dl. Borda Leon – „impartasesc punctul de vedere al dumneavoastra de la sedinta de luna trecuta, dar daca la una dintre biserici este o constructie de anvergura, la care participa si consiliul judetean, trebuia sa venim si noi cu o suma, iar pentru anul viitor sa stabilim in buget si alte sume pentru toate bisericile”.
Dl. Nastasa Lazar – „ care este diferenta intre dispensar si biserica?”
Dl. Borda Leon – „nu este nici o diferenta”.
Dl. Roibu Vasile – „ care este problema dumneavoastra?”
Dl. Nastasa Lazar – „nu am gard la drum”.
Dl. Roibu Vasile – „facem”.
Dl. Pelin Haralambe – s-a saturat! vede la televizor numai biserici, iar pana acum nu a dat nici un ban la biserici pana anul acesta cand a donat 500 lei pentru ca a vazut ca se face ceva.
Dl. Roibu Vasile – „tot ce dati la biserici dati in numele domnului”.
Dl. presedinte de sedinta - supune spre aprobare avizul de principiu si se obtine un numar de noua voturi „pentru” si trei „abtineri” (d-nii Pascal Ioan, Movila Mihai si Pelin Haralambe), aviz pentru a se avea in vedere alocarea sumei din bugetul local anul viitor.
3. Dl. presedinte de sedinta – prezinta solicitarea domnului Anusca Constantin privind cumpararea terenului concesionat in suprafata de 501 mp, teren pe care are construita locuinta proprietate personala.
Nefiind discutii pe baza acestei solicitari dl. presedinta de sedinta supune spre aprobare consiliului local avizul de principiu pentru intocmirea documentatiei premergatoare vanzarii directe a suprafetei de 501 mp domnului Anusca Constantin si se aproba in unanimitate (12 voturi „pentru”).
In continuare domnul Roibu Vasile propune ca primaria sa acorde un sprijin pentru tinerii casatoriti, iar la capitolul maternitate sa se acorde multiplu de 1000 lei pentru nasterea unui copil, respectiv la al doilea copil 2000 lei, la al treilea copil 3000 lei si tot asa inainte.
Dl. Borda Leon – spune ca, are informatia ca exista un proiect de lege pentru acordarea unui ajutor tinerilor casatoriti.
4. Dl. presedinte de sedinta – prezinta solicitarea preotului paroh Stan Andrei, parohia Radeni, privind compensarea cheltuielilor de izolare a tavanelor la locuinta inchiriata de la consiliul local cu chiria datorata consiliului local.
Dl. Roibu Vasile – „la spatiul de locuit inchiriat de la Dispensarul Radeni cheltuielile de intretinere se face de catre chirias”.
Dl. viceprimar – spune: „fiind spatiu de locuit se poate face”.
Dl. Pascal Ioan – spune ca: „cand a inchiriat a acceptat conditiile”.
Dl. Borda Leon – spune: „in conditiile prevazute in contract”.
Se supune la vot solicitarea preotului paroh Stan Andrei pentru acordarea avizului de principiu si se aproba cu 10 voturi „pentru” in conditiile prevazute in contract si doua abtineri (d-nii Pascal Ioan si Movila Mihai).
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR,      CONSILIER,
        Vasile ROIBU              Lidia BRINZEI      Elena ZAHARIA
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free