Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

22 iulie 2015

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI   

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 22 iulie 2015.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 245 din 15.07.2015, la care participă un număr de 12 consilieri din 13 în funcţie, lipseşte domnul Ciocoiu Mihai.
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local participă şi d-ra Rîpanu Eugenia – consilier superior în aparatul de specialitate al primarului, dl. Scripcaru Pavel – consilier superior în aparatul de specialitate al primarului, domnul Chirila Constantin – sef S.V.S.U. Pastraveni, doamna Chirilă Dorina – director Şcoala Păstrăveni şi d-na Nistor Cristina-Iulia - consilier superior în aparatul de specialitate al primarului.
La şedinţa mai participă domnul Pelin Haralambe.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (15.06.2015) a fost supus la vot şi  aprobat cu 11 voturi „pentru” si 1 abtinere (domnul Borda Leon).
Doamna Macovei Cristina – preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1.  Proiect de hotărâre – privind propuneri de trecere a unor suprafete de teren in proprietatea unor veterani de razboi, carora le-au fost acordate ordine si medalii pentru faptele de razboi pe campul de lupta.
2.  Proiect de hotărâre – privind aprobarea decontării drepturilor băneşti pentru cheltuielile de transport aferente personalului didactic si auxiliar, pe luna iunie 2015.
3.  Proiect de hotărâre – privind prelungirea perioadei de închiriere a spaţiului unde funcţionează S.C. ANIMEDICA S.R.L. Păstrăveni.
4.  Proiect de hotărâre – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Păstrăveni, a unor bunuri – mijloace fixe în scopul scoaterii din funcţiune, demolare, casare în condiţiile legii.
5.  Proiect de hotărâre – privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare catre Compania Judeţeană APA SERV S.A.
6.  Proiect de hotărâre – privind stabilirea traseului microbuzului şcolar pentru transportul elevilor la şi de la scoală.
7.  Întrebări – interpelări.
Doamna preşedinte de şedinţă – întreabă dacă mai sunt alte propuneri pentru a fi incluse pe ordinea de zi.
Domnul Borda Leon – propune ca Proiectul de hotărâre de la punctul nr 1, (referitor la propunerile de trecere a unor suprafeţe de teren în proprietatea unor veterani de razboi, cărora le-au fost acordate ordine şi medalii pentru faptele de război pe câmpul de luptă), să fie scos de pe ordinea de zi, deoarece nu este de competenţa Consiliului Local să-i împroprietărească pe aceşti oameni, fiind obligaţia Comisiei Locale a Fondului Funciar să se ocupe de aceste probleme.
Doamna Brînzei Lidia – răspunde că este legal, deoarece atribuirea acestor suprafeţe se face prin Ordinul Prefectului judetului Neamţ.
Domnul Borda Leon – o roagă pe doamna secretar să-i explice semnificaţia articolului nr. 36 din Legea 215.
Doamna Brînzei Lidia – răspunde că, au fost înaintate propunerile din partea Comisiei locale de fond funciar, dar de la Prefectura s-a transmis că este necesară Hotărâre de Consiliu local.
Nefiind alte propuneri, se trece la votarea ordinii de zi în forma iniţială şi se aprobă cu 11 voturi „pentru” şi 1 vot „impotrivă” (domnul Borda Leon).
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
1.  Proiect de hotărâre – privind propuneri de trecere a unor suprafeţe de teren în proprietatea unor veterani de război, carora le-au fost acordate ordine si medalii pentru faptele de razboi pe campul de lupta.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiara, a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – revine la propunerea sa initiala si anume ca,  Proiectul de hotarare de la punctul nr 1, sa fie scos de pe ordinea de zi, deoarece nu este de competenta Consiliului local sa-i improprietareasca pe acesti oameni, fiind obligatia Comisiei locale a fondului funciar sa se acupe de aceste probleme.
Doamna Brinzei Lidia – raspunde ca, in cazul veteranilor de razboi decedati, mostenitorii acestora pot fi improprietariti cu 1 ha teren extravilan, conform L 44/1994.
Domnul Borda Leon – intreaba: „unde sunt Cererile de la mostenitori? De ce nu ni le puneti la dispozitie? Deoarece, conform O.UG. nr. 9/2015, art. 13, trebuie declarati toti mostenitorii”.
Doamna Brinzei Lidia – raspunde ca, domnul Ciocoiu Mihai a facut cerere acum. Tatal lui a facut cerere in timpul vietii. Consiliul local propune iar Prefectul stabileste prin ordin.
Domnul Borda Leon – citeaza prevederile art. 17 din H.G.R. nr. 890/2005, intreband apoi ce aproba Consiliul local, daca nu exista teren.
Doamna Brinzei Lidia – raspunde ca, s-a intocmit anexa 4 la H.G.R. 890/2005, cererile au fost depuse de veteranii de razboi cand traiau, nu se stia ca este rezerva de teren. Acum, cu aplicarea Legii 165, s-a gasit rezerva de teren. Terenul este la dispozitia Comisiei locale de fond funciar, s-a stabilit amplasamentul iar in Consiliul local este necesar a se adopta o hotarare, in vederea emiterii Ordinului Prefectului.
Domnul Borda Leon – citeaza prevederile art. 17 din H.G. 890.
Doamna Brinzei Lidia – afirma ca, terenul este din rezerva comisiei locale de fond funciar.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 11 voturi „pentru” si un vot „impotriva” (domnul Borda Leon).
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
2.  Proiect de hotărâre – privind aprobarea decontarii drepturilor banesti pentru cheltuielile de transport aferente personalului didactic si auxiliar, pe luna iunie 2015.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi „pentru” .
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
3.  Proiect de hotărâre - privind prelungirea perioadei de inchiriere a spatiului unde functioneaza S.C. ANIMEDICA S.R.L. Pastraveni.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon  - o roaga pe domnisoara Ripanu Eugenia sa-i explice modul in care s-a calculat chiria, presupunand ca, la alte spatii chiria s-a calculat altfel.
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde ca, nu este alt tarif la inchiriere, contractul expira in luna septembrie 2015.
Domnul Borda Leon  - intreaba: „care este taxa de inchiriere a spatiului, de unde se porneste la stabilirea acestei taxe?
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde ca, taxa de inchiriere se stabileste prin Hotararea Consiliului local, si nu a intervenit nici o modificare, referitor la valoarea acesteia.
Domnul Borda Leon  - afirma ca, pentru alte spatii au fost percepute alte taxe. De exemplu, cabinetele domnilor doctori Nastasa Lazar si Carmenica, care platesc 300 lei lunar, apoi Posta Romana platea pentru spatiul inchiriat 300 lei. Intreaba in continuare: „In cazul de fata, cat este taxa de inchiriere? Valoarea chiriei depinde de suprafata?”
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde ca, tariful de inchiriere este de: 0,16 lei/m.p./lunar, pentru cladire si 0,02 lei/m.p./an pentru teren, conform HCL nr. 80/15.12.2014.
Domnul Pascal Ioan – intreba daca aceasta chirie este aceeasi pentru cei 11 ani, pentru care s-a prelungit contractul.
Domnul Primar – afirma: „Judecati si dumneavoastra, in ce conditii lucreaza doamna doctor veterinar. Ce bani ia ea de la populatie, fiind privatizata? Consideram si zona si spatiul.
Domnul Iacob Gheorghe – afirma ca, doamna doctor face injectiile la pasari, animale, dar prea putini o platesc.
Domnul Pascal Ioan – afirma ca, se percepe doar o chirie simbolica, 20 lei lunar este foarte putin. Mentioneaza in continuare ca, dumnealui plateste in Piatra Neamt 2.000 euro lunar pentru un spatiu in suprafata de ½ din suprafata salii de sedinte.
Domnul Primar – afirma: „la Posta am pus chiria minima, iar reprezentantii Postei au fugit de noi, acuzand Consiliul local” .
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 11 voturi „pentru”  si 1 abtinere (domnul Borda Leon).
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
4.  Proiect de hotărâre – privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Pastraveni, a unor bunuri – mijloace fixe in scopul scoaterii din functiune, demolare, casare in conditiile legii.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – cere precizari legate de grupurile sanitare Radeni, din care unul este construit in 2002-2003 si a costat 43 milioane lei vechi, cand se vindeau apartamente cu 26 si 36 milioane lei vechi. Intreaba in continuare daca este indeplinita perioada de uzura. De asemenea, intreaba daca noul grup sanitar si gardul din fata scolii Radeni este trecut in domeniul public.
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde ca, exista o lista la proiectul de hotarare. In continuare, afirma ca, grupul sanitar Radeni 2 este vechi, construit in anul 1967 (48 ani – durata de functionare), conform listei anterior mentionate. Grupul sanitar Radeni 1 este construit in anul 2002 (avand durata de 48 ani, din care au trecut 13 ani, din anul 2002, pana in prezent).
Domnul Borda Leon – intreaba cat a costat grupul sanitar nou.
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde ca, totul este inregistrat in evidente contabile, nu stie valoarea constructiei pe de rost.
Domnul Borda Leon  - raspunde ca, a costat 1,8 miliarde lei vechi.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 10 voturi „pentru”  si 2 abtineri (domnii Borda Leon si Gherasim Dumitru).
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre Compania Judeteana APA SERV S.A.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi „pentru” .
Se trece la punctul sase al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind stabilirea traseului microbuzului scolar pentru transportul elevilor la si de la scoala.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate si familie, protectie sociala - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon –ii cere precizari doamnei director Chirila Dorina, deoarece considera ca s-au facut discriminari intre elevii din satele Lunca Moldovei si Radeni, in sensul ca, elevii din satul Luca Moldovei au primit bani pentru abonamente (distantele la si de la scoala pentru elevii din cele doua sate fiind aproximativ egale). In continuare, susnumitul doreste ca destinatia microbuzului scolar sa fie intr-adevar pentru transportul elevilor, asa cum s-a mentionat in proiectul de hotarare.
Doamna Chirila Dorina – raspunde ca, microbuzul scolar va fi folosit atat pentru transportul elevilor la si de la scoala, cat si pentru celelalte activitati cu specific scolar.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi „pentru” .
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
Întrebări – interpelări.
Domnul viceprimar Hanganu Emilian citeste Referatul de necesitate inregistrat la noi sub nr. 3878 din 22.06.2015, prin care solicita initierea procedurilor de concesionare a suprafetei de 285 m.p. teren existent in realitate, conform schitei anexate, catre numita Mosnieagu Cristina.
Domnul Primar – afirma: „ Am revenit cu Referatul de necesitate cuprinzand 285 m.p., deoarece, atunci cand s-au aprobat 448 m.p. s-a masurat din suprafata de teren apartinand doamnei Subcinschi Smaranda. Aceasta a obtinut Titlul de Proprietate de la comuna Timisesti. A auzit de la Bacau, a venit cu scrisoare, acuzand ca i s-a incalcat dreptul de proprietate. Din acest motiv, am fost in teren, am reluat masuratorile si au rezultat 285 m.p., pentru care trebuie sa ne dati avizul de principiu. La fel, si pentru Balan Marcel, pentru suprafata de 122 m.p.”.
Domnul Hanganu Emilian – confirma ca, domnul Balan Marcel solicita concesiune pentru suprafata de 122 m.p.
Domnul Scripcaru Pavel – afirma ca, terenul doamnei Subcinschi Smaranda nu avea initial nici o documentatie. Domnul Balan Marcel are deja constructia casei inceputa, motiv pentru care, are nevoie de putin teren, in jurul casei. In acea zona, sunt oameni cu probleme sociale. Sunt multe persoane pe aceeasi suprafata. De aceea, este bine ca, fiecare sa aiba constructia lui, terenul lui.
Domnul Borda Leon – afirma ca, din punct de vedere juridic, in anul 2013, Consiliul local a aprobat o schita a terenului, respectiv 448 m.p. si s-a dat aviz de principiu. Intreaba, in continuare: „Era normal sa se revina?”
 Domnul Scripcaru Pavel – raspunde ca, asa este, era suprafata de 448 m.p., dar va trebui ca doamna Mosnieagu Cristina sa faca o cerere pentru suprafata reala, de 285 m.p.
Domnul Borda Leon – intreaba: „trebuie abrogat avizul de principiu?”
Doamna Brinzei Lidia – raspunde ca, nu era o hotarare de consiliu local, era doar avizul de principiu.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot pentru avizul de pricipiu, rezultatul fiind: 11 voturi „pentru” si o abtinere (domnul Borda Leon).
Domnul viceprimar Hanganu Emilian citeste Referatul de necesitate inregistrat la noi sub nr. 3877 din 22.06.2015, prin care solicita initierea procedurilor de concesionare a suprafetei de 122 m.p. teren existent in realitate, conform schitei anexate, catre numitul Balan Marcel.
Domnul Gherasim Dumitru - intreaba: „Referatele de necesitate sunt pentru cetateni? Ce aprobam: Cererea omului? Daca omul ne da in judecata? Sau aprobam un referat de necesitate?”
Domnul Borda Leon – intreaba: „I-ati raspuns doamnei Mosnieagu Cristina, la cererea respectiva, in anul 2013?
Doamna Brinzei Lidia – raspunde ca da, i s-a raspuns atunci.
Domnul Primar – afirma: „Cand venim cu Proiect de Hotarare, le dam pe suprafata respectiva. De acesti doi oameni mi-a fost mila, deoarece doamna Mosnieagu Cristina a fost data afara din casa de catre rude, iar domnul Balan Marcel nu avea nici un acoperis deasupra capului. Le dam cat avem in realitate. Sunt niste nevoi speciale pentru Nenica si pentru toti cei care mai sunt acolo.
Domnul Pascal Ioan – raspunde ca, trebuie ajutati si ei.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot pentru avizul de pricipiu, rezultatul fiind: 12 voturi „pentru” acordarea acestui aviz de principiu.
Doamna Macovei Cristina – preşedinte de şedinţă - prezinta cererea domnului Pelin Haralambe domiciliat in satul Radeni, comuna Pastraveni, judetul Neamt, cerere inregistrata la noi sub nr. 4179 din 09.07.2015, prin care susnumitul solicita ajutor, in sensul ca, ii mor oile de foame, datorita secetei.
Domnul Pelin Haralambe – afirma ca: „ acum sunt 2 masini la dispozitie, sa ne deplasam pe Haitau, sa vedem ca – iarba este ca masa - , nu este mancare la animale, ma duc la Prefectura sau dau in judecata Primarul si Consilierii locali. Am facut 15 cereri intr-o luna si jumatate. Iarba se usuca si oile mor de foame. Daca era domnul Stoica, era bine?”
Domnul Primar – raspunde ca: „A inceput campania eletorala. Incerc sa-i sprijin pe toti, fara culoare politica. Suprafata de teren este intr-adevar, a comunei Tibucani. Cateva persoane de la ei au semanat grau. Avem documentatia cadastrala – suprafata respectiva intra in inventarul domeniului privat ala comunei Pastraveni. Am facut adrese la primaria comunei Tibucani, dar n-am primit decat tabele de parcelare. Am delimitat cu un tractor cu plug. Am intrat si noi pe terenul comunei Tibucani dar si ei au intrat pe terenul comunei Pastraveni. Am facut proces-verbal cu domnul Pelin Haralambe pe care acesta l-a semnat, a fost de acord cu contractul de inchiriere pe 7 ani. Orice modificare trebuie facuta prin hotararea Consiliului local. Pentru seceta, trebuie facuta cerere de catre cetateni, adresate Ocolului Silvic Varatec, pentru ca animalele lor sa pasuneze prin padure.
Domnul Pelin Haralambe – afirma: „Luati masuri pentru seceta!”
Domnul Primar – raspunde ca, domnul Abalasei regreta ca nu s-a inscris la licitatie. De asemenea, afirma ca, terenurile vor fi date spre inchiriere, in masura disponibilitatii acestora. Oile trebuie sa pasuneze pe terenul destinat lor, iar vacile sa fie lasate sa pasuneze pe pasunea special destinata in acest scop, asta doresc cetatenii din Radeni. Domnul primar a vorbit cu dl. ing. Buruiana de la Romsilva si a spus ca, organizatorii de stani trebuie sa se adreseze cu o cerere la Ocolul Silvic Varatec, sa le dea voie sa pasuneze oile prin padure.
Domnul Pelin Haralambe – raspunde ca: „ Pe 7 ani, pasunea este proprietatea mea, eu raspund, pot sa cosesc. Am dat 70 milioane lei vechi”.
Domnul Primar – raspunde ca, aceasta suprafata de pe Radeni la sonda (domnul Pelin Haralambe este in campanie electorala), a fost data de fostul primar Mihai Stan la schimb, au fost 5 imasuri in1994.
Domnul Borda Leon  - afirma ca: „Prin discutia sa, domnul Primar, m-a deturnat de la obiectul cererii. Aflam ca, domnul Primar impreuna cu domnisoara Ripanu Eugenia a intocmit un contract de inchiriere fals, cu suprafata de 28 ha pasune, in realitate fiind 24 ha. Diferenta de teren este arata. In O.U.G 34/2013 se precizeaza ca, pasunile inventariate nu pot fi arate (nu trebuie sa li se schimbe destinatia). Cei din comuna Tibucani au arat abuziv doar din anul 2014? Am intrebat oamenii – cine ti-a dat terenul? Onisei, de 10 ani, imi raspund acestia - .Intreb cu ce titlu, diferenta de hectare sunt semanate cu grau, rapita, floarea soarelui?”
Domnul Onisei Catalin – raspunde: „Dumneavoastra i-ati starnit pe oameni!”
Domnul Borda Leon – afirma: „Domnul Pelin Haralambe se plange ca, datorita calamitatii, s-a distrus in totalitate pasunea. De aceea, propun initierea unui Proiect de hotarare pentru a se aproba suprafata de 20 ha din terenurile lui Pelin Haralambe si Mucileanu Ioan, pentru a pasuna animalele”.
Domnul Copcea Constantin – intreaba: „De ce acest schimb de teren sa fie pus in spatele oamenilor?”
Domnul Borda Leon – intreaba daca exista vre-un act, in acest sens.
Domnul Copcea Constantin – afirma ca, ne agatam de niste detalii. In continuare, afirma ca, aceste schimburi s-au facut de pe vremea domnului Mihai Stan, pentru binele oamenilor, fara bani.
Domnul Borda Leon – sugereaza ca: „Daca l-ati dat legal, lasati-l asa, in continuare”.
Domnul Primar – raspunde ca: „S-au dat 5 imasuri. Domnul Borda Leon mi-a facut plangere penala pentru aceste suhaturi, care au fost date, pentru binele comunei. Oamenii trebuie sa-si plateasca imasurile. Acesta a fost capitalul electoral pentru domnul Borda Leon”.
Domnul Gherasim Dumitru - afirma ca:” Daca mai transformati sedinta in mascarada, eu ma ridic si plec. Aveti putin respect. Domnul Pelin Haralambe a venit cu o cerere. Ii dam sa nu ii dam ? Suntem oameni maturi. Mi-e rusine ca fac parte din Consiliul Local. S-a stipulat in Regulament – pentru calamitate, se poate face o exceptie. Hai sa-l ajutam si pe omul acesta. Totul se motiveaza cu campania electorala. N-am venit sa ascult aceasta”.
Domnul Primar – raspunde ca: „Are dreptate domnul Gherasim Dumitru, dar nu este bine sa lasam oamenii sa-si bata joc de sedinta convocata de mine. In toate sedintele s-a venit cu scandal. Legislatia este respectata”.
Domnul Gherasim Dumitru – afirma ca: „ Domnul Pelin Haralambe a venit cu o cerere. Intrebarea este: „ Ii dam sau nu-i dam?”
Nemaifiind discuţii, se supune la vot,  rezultatul fiind: 3 voturi „pentru”  (domnii Borda Leon, Gherasim Dumitru si Pirlea Ionel) si 7 „Abtineri”, 2 consilieri fiind plecati (domnul Pascal Ioan si doamna Tataru Doina).
Doamna Macovei Cristina – preşedinte de şedinţă - prezinta cererea domnului Primar Ioan Onisei, inregistrata la noi sub nr. 4414 din 22.07.2015, prin care solicita emiterea unui aviz de principiu pentru urmatoarele bunuri, cu respectarea legislatiei in vigoare in domeniu:
-   vanzarea unui autoturism Dacia Papuc care este in dotarea Primariei Pastraveni;
-   vanzarea unei autoscari Magirus Deutz, an fabricatie 1973, primita prin donatie din Germania.
Domnul Gherasim Dumitru – intreaba daca donatiile se pot vinde.
Domnul Primar – afirma ca nu, dar se fac demersurile legale, apoi va veni in fata consilierilor locali.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot,  rezultatul fiind: 9 voturi „pentru”  obtinerea avizului de principiu si 1 vot „impotriva” (domnul Borda Leon), 2 consilieri fiind plecati (domnul Pascal Ioan si doamna Tataru Doina).
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,        SECRETAR,               CONSILIER, 
  Cristina MACOVEI                   Lidia BRÎNZEI        Cristina-Iulia NISTOR

 


This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free