Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

20 august 2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI
 

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 20 august  2014.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 208 din 14.08.2014, la care participă un număr de 9 consilieri din 10 în funcţie.
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local mai participă domnul primar Ioan Onisei, dl. ing. Chirilă Constantin şi membri supleanţi ai PP – DD pentru validarea mandatelor de consilier, după cum urmează: d-na Tataru Doina, dl. Nistor Constantin şi dl. Pîrlea Ionel.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri fiecare semnând în registrul de prezenţă. În continuare prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, cuprinse în anexa la procesul - verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (31.07.2014) a fost supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Pentru buna desfăşurare a şedinţei ordinare lunare de astăzi cât şi pentru perioada următoare, este necesar alegerea unui preşedinte de şedinţă pe o perioada de 3 luni. Cine face propuneri ?
Domnul Onisei Pavel – Cătălin  propune pe domnul Copcea Constantin.
Domnul Ciocoiu Mihai  propune tot pe domnul Copcea Constantin.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot propunerea ca dl. Copcea Constantin să fie preşedinte de şedinţă pe o perioada de 3 luni şi se aprobă în unanimitate, dl. Copcea Constantin  nu votează.
Domnul Copcea Constantin preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi.
1. Proiect de hotărâre – privind validarea mandatului de consilier al doamnei TATARU DOINA în Consiliul local al comunei Păstrăveni;
2. Proiect de hotărâre - privind validarea mandatului de consilier al domnului NISTOR CONSTANTIN  în Consiliul local al comunei Păstrăveni;
3. Proiect de hotărâre – privind validarea mandatului de consilier al domnului PÎRLEA IONEL în Consiliul local al comunei Păstrăveni ;
4. Proiect de  hotărâre – privind aprobarea închirierii directe a suprafeţei de 7765 mp teren din domeniul privat al comunei Păstrăveni ;
5. Întrebări – interpelări
Domnul preşedine de şedinţă – întreabă dacă mai sunt alte propuneri a se include  pe ordinea de zi.
Dl. primar propune includerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre - privind Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ.
Dl. Borda Leon – spune că, are o obiecţiune cu privire la primele patru proiecte, care consideră dumnealui că nu se încadrează în a fi incluse pe ordinea de zi, întrucât acestea nu întrunesc condiţiile de legalitate, iar în ceea ce priveşte proiectul de hotărâre cu aprobarea închirierii directe a suprafeţei de 7765 mp teren din domeniul privat al comunei Păstrăveni, acesta nu are avizul Ministerului Agriculturii.
Continuă prin a face unele precizări cu privire la validarea membrilor supleanţi ai partidului PP-DD, respectiv există contestaţii ale celor trei consilieri locali cărora le-au încetat mandatul de consilier depuse la Instituţia Prefetului – Judeţul Neamţ, la Contenciosul Administrativ şi Judecătoria Târgu Neamţ, cât şi cu privire la legalitatea mandatelor faţă de proiectele depuse pentru luna iunie a apărut o modificare, şi anume, excluderea celorlalti cinci membri supleanţi aflaţi pe lista PP-DD până la propunerile spre validare. În continuare, spune că printre actele care i-au fost înaintate pentru şedinţa comisiei de validare nu se află şi adresa/hotărârea de excludere a celor cinci supleanţi de pe listă, aceasta a apărut ulterior după înaintarea propunerilor spre validare celor trei supleanţi la comisie.
Dumnealui a adus la cunoştinţa doamnei secretar că nu este corect, iar din punctul său de vedere doamna secretar trebuia să repună propunerile în comisia de validare cu toate celelalte documente existente. Menţionează că, celor trei consilieri cărora le-au încetat mandatele şi celorlalţi supleanţi  nu li s-a adus la cunoştinţă excluderea din partid în termen de cinci zile aşa cum prevede legea.
D-na secretar – dă cititre avizului comisiei de validare şi scoate în evidenţă că aceasta şi-a dat avizul favorabil proiectelor de hotărâre privind validarea celor trei membri supleanţi pentru şedinţa din luna iulie. Având avizul favorabil al comisiei de specialitate de ce nu s-ar putea pune în şedinţă şi la două trei luni după primirea avizului?
Continuă prin a spune domnilor consilieri despre apelarea telefonică a domnului Borda Leon din data de 14 august 2014, după orele de program, moment cu care acesta i s-a adresat necuviincios, ţipând la telefon şi apoi închizându-i telefonul.
Referitor la contesţia depusă la Instituţia Prefectului – Judeţul Neamţ despre care făcea vorbire domnul Borda Leon, doamna secretar prezintă răspunsul Instituţiei Prefectului – Judetul Neamţ către domnul Gherasim Neculai din care reiese că nu s-a comis nici o ilegalitate până în prezent cu privire la încetarea celor trei mandate de consilier şi validarea celor trei  supleanţi comunicaţi de Organizaţia Judeţeana Neamţ a PP-DD cu adresa nr. 45/20.06.2014.
Dl. primar - spune că, s-a plecat iar cu scandal dar domnii consilieri trebuie să ştie că hotărârea este legală, iar aşa cum zice şi doamna secretar au existat şi ameninţări doar că pe dumnealui nu-l mai sperie. Într-una din zile fiind la prefectură domnul prefect l-a chemat la dumnealui spunându-i că a fost dl. Gherasim Neculai şi dl. Borda Leon în audienţă la dumnealui în legătură cu încetarea mandatului de consilier. Menţionează că toate hotărârile de consiliu local care au fost atacate în contenciosul administrativ nu vor fi anulate sau modificate cu nimic. Este ruşine pentru vechii consilieri că cei noi veniţi în consiliul să vadă şi să audă ce se petrece în şedinţele de consiliu local şi poate că v-a spune şi altora. Continuă, prin a-i asigura pe domnii consilieri că nu este nimic ilegal în tot ceea ce s-a făcut.
Dl. Borda Leon – spune că, la data la care i-au fost înaintate proiectele de hotărâre privind validarea celor trei supleanţi  spre avizare nu era ataşată şi excluderea celorlalti cinci supleanţi de pe listă.
D-na secretar – întreabă pe domnul Borda Leon: „atunci cum aţi dat avizul favorabil?”
Dl. Borda Leon – spune că, am considerat că se va pune în discuţie în sedinţa de consiliu local, dar de ce nu au fost puse în şedinţă?
D-na secretar – spune că, oricine are dreptul să conteste în instanţă, există căi de atac, dumneaei consideră că este legal şi precizează că s-a sesizat din oficiu pentru ceilalţi supleanţi de pe lista partidului PP-DD şi a solicitat prin adresă o motivaţie la aceasta. Cum până la data de 02.07.2014 nu s-a primit nici un răspuns, cele trei proiecte de hotărâre nu au fost puse în discuţie în acea şedinţă, dar ele întrunesc toate condiţiile pentru a fi puse în sedinţa consiliului local.
Dl. preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi în forma nouă, cu includerea proiectului de hotărâre - privind Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ, şi se aprobă cu opt voturi „pentru” şi unu „împotrivă” (domnul Borda Leon).
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind validarea mandatului de consilier al doamnei TATARU  DOINA în Consiliul local al comunei Păstrăveni.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de validare - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – spune că, nu are nimic cu nimeni dar trebuie să se înţeleagă că, în conformitate cu Legea 215/2001, exista o procedură. La şedinţa anterioară s-au retras aceste proiecte de hotărâre pentru că nu era nici o menţiune despre ceilalţi supleanţi de pe lista partidului, ulterior a venit acea adresă în care spune că cinci membri supleanţi de pe listă au fost excluşi din partid.
D-na secretar – precizeaza că, aceste proiecte nu au fost retrase de pe ordinea de zi, ele nu au fost cuprinse în ordinea de zi.
Dl. Borda Leon – ar vrea să ştie, de ce aceste proiecte nu s-au pus din nou în comisia de validare?
D-na secretar – spune că, întrucât au primit avizul favorabil al comisiei de validare se poate pune în şedinţa consiliului local şi peste trei luni.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu opt voturi „pentru”  şi unul „împotrivă” (dl. Borda Leon).
Doamna Tataru Doina depune jurământul cu mâna pe Biblie şi Constituţie,  pe care–l şi semnează.
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre - privind validarea mandatului de consilier al domnului NISTOR CONSTANTIN  în Consiliul local al comunei Păstrăveni;
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de validare - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre .
Discuţii:
Dl. Borda Leon – spune că, ramân valabile aceleaşi motive ca şi la proiectul de hotărâre precedent privind validarea doamnei Tataru Doina, subliniază că hotărârile de excludere nu sunt definitive pentru că există contestaţii depuse la Comisia Naţională pentru Statut, Etică şi Litigii din cadrul partidului PP-DD şi la două instanţe. Aşa cum se spune şi în lege acestea rămân definitive în cazul în care s-au epuizat toate căile de atac, dar hotărârea Comisiei Naţionale pentru Statut, Etică şi Litigii din cadrul partidului PP-DD poate fi şi ea atacată în instanţă. Deci, dumnealui consideră că este prematură aprobarea validării celor trei supleanţi.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu nouă voturi „pentru” şi unul „împotrivă” (dl. Borda Leon).
Domnul  Nistor Constantin depune jurământul cu mâna pe Biblie şi Constituţie, pe  care–l şi semnează.
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre – privind validarea mandatului de consilier al domnului PÎRLEA  IONEL  în Consiliul local al comunei Păstrăveni.
Dl. viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de validare - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – invocă aceleaşi motive ca şi la proiectele anterioare, există contestaţii care nu sunt definitive cu privire la excluderea celor trei consilieri şi cinci supleanţi.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu zece voturi „pentru” şi unul „împotrivă” (dl. Borda Leon).
Domnul  Pîrlea Ionel depune jurământul cu mâna pe Biblie şi Constituţie, pe care–l şi semnează.
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre – privind aprobarea închirierii directe a suprafeţei de 7765 mp teren din domeniul privat al comunei Păstrăveni;
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. secretar  al comisiei de specialitate buget – finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Pascal Ioan – spune că, nu este de acord cu preţul care rezultă din Raportul de evaluare, respectiv 1,50 lei/mp/an consideră că este prea mic, propunerea dumnealui este să crească acest preţ cu 10, 20 de procente sau chiar dublu.
Dl. Borda Leon – spune că, din punctul său de vedere comisia de specialitate nu a fost legal convocată, întrucât nu s-a reorganizat şi că la proiectul de hotărâre trebuia să se pună şi raportul de evaluare pe lângă documentele anexate. Din punct de vedere legislativ, conform  art. 5 din OUG nr. 34/2013, se interzice schimbarea destinaţiei terenului. Pentru schimbarea destinaţiei terenului din păşuni este necesar avizul Ministerului Agriculturii. Orice act care se face fără respectarea legii este lovit de nulitate sau sunt şi alte situaţii pecuniare, dar mai întâi, aşa cum a mai spus,  trebuie avizul de la Ministerul Agriculturii.
Dl. primar – spune domnilor consilieri că iar se merge pe intimidare dar cei de la Romgaz au nevoie de hotărârea consiliului local pentru a solicita şi obtine toate avizele inclusiv cel de la Ministerul Agriculturii. Referitor la preţ ar dori să ştie domnii consilieri că evaluarea s-a făcut în teren nu din birou, dl evaluator a fost la faţa locului, astfel că acesta îl puteţi stabili şi dumneavoastră dar nu mai puţin de 1,50 lei. Utilajele vor fi aduse prin Ţibucani, au promis de asemnea că vor face şi drumul prin Rădeni pentru că le este mai uşor de mers. În concluzie, aşa cum s-au dat şi alte lucruri pe nimic, să aprobăm şi aceasta.
Dl. Pascal Ioan – spune că dumnealui consideră că preţul de 3,00 lei/mp/an nu este mult pentru societate cum este Romgaz.
Dl. Borda Leon – spune că, avizul de la Ministerul Agriculturii este de datoria noastra să-l obţinem şi nu al firmei.
Dl. Copcea Constantin – spune că, tot se răstălmaceşte legea şi se „bate apa în piuă” în loc să se facă ceva pentru comună.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială şi se abţin toţi domnii/doamnele consilier, se supune la vot cu preţul propus de către domnul Pascal Ioan, respectiv 3,00 lei, şi se aprobă cu unsprezece voturi „pentru” şi unul  „împotrivă” (dl. Borda Leon).
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi:
Proiectul de hotărâre - privind Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ.
Dl. primar –  prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon – spune că, domnul ing. Chirilă Constantin, invitat la şedinţă, ar putea să facă o prezentare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la comuna Păstrăveni.
Dl. Chirilă Constantin – face o prezentare pe scurt a planului.
Dl. Borda Leon – ar vrea să ştie dacă, există logistică necesară?
Dl. Chirilă Constantin – da, există logistica necesară şi în continuare, aduce la cunoştinţă consiliului local participarea la concursul zonal a echipelor de voluntari şi salariaţi din cadrul SVSU, unde aceştia au câştigat locul III, dar trebuie menţionat faptul că locurile I şi II au fost ocupate de echipe de profesionişti, nu şi cu voluntari ca în cazul nostru.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
Întrebări – interpelări.
Dl. primar –  felicită pe cei trei consilieri noi validaţi în consiliul local, îi roagă să se informeze, să întrebe pentru că atât aparatul de specialitate al primarului, dl. primar,  cât şi domnii consilieri mai vechi în funcţie îi vor ajuta, în concluzie să nu se lase manipulaţi. În continuare, spune că a discutat şi cu dl. Gorea  Anton-Nicolai şi acesta a spus că ar fi vrut ca în luna august să-şi dea demisia din partid, dar dacă partidul a considerat să-l excludă cu atât mai bine. Aduce la cunoştinţa domnilor consilieri că avem Curtea de conturi în control la primărie şi că până acum stăm bine, se va vedea de acum în colo cum o să fie.
Le face cunoscut domnilor/doamnelor consilier că se fac alianţe între partide şi că vom face şi noi o alianţă cu PP-DD, aşa că v-a trebui să se gândească la alegea unui viceprimar din cadrul PP-DD în şedinţa din luna septembrie, spre sfârşitul lunii.
Dl. Borda Leon – are o opinie, respectiv domnul primar să nu dea sfaturi şi apoi vrea să pună două întrebări.
1. păşunatul pe păşunea comunală se face fără să se fi încheiat contracte pentru păşunat cu crescatorii de animale, astfel că, în condiţiile actuale păşunatul se face fără contract.
2. investiţia de două miliarde şi jumatate lei care se face la Grădiniţa Păstrăveni şi Biblioteca comunală, a observat dumnealui că nu se face aşa cum s-a stabilit, s-a pus acoperiş pe vechea structură.
Dl. primar – spune că, investiţia la grădiniţă şi bibliotecă este în valoare de 1,7 miliarde, iar la felul cum sunt executate lucrările se poate verifica, avem director de şantier. La sfârşit o comisie va face recepţia si in aceasta comisie va fi numit  si un consilier al consiliului local.
Dl. Borda Leon – spune că, nu i s-a răspuns la întrebarea cu păşunea.
Dl. primar – spune că, dl. viceprimar este numit să se ocupe de păşune.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal. 

  PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,           SECRETAR,                  CONSILIER,   
          Constantin COPCEA                  Lidia BRÎNZEI           Elena GHERASIM

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free