Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

31 octombrie 2011

R O M A N I A
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PASTRAVENI

 

PROCES-VERBAL,

Incheiat astazi, 31 octombrie 2011.
In sedinta ordinara lunara a Consiliului local al comunei Pastraveni, convocata prin Dispozitia primarului comunei Pastraveni nr. 263 din 25.10.2011, la care participa un numar de 13 domni consilieri din 13 in functie.
Ca invitati participa d-ra consilier Ripanu Eugenia si dl. Mahu Vergil – director la Scoala cu cls. I - VIII Pastraveni.
Sedinta ordinara lunara a consiliului local fiind publica mai participa dl. Nistor Ioan.
La sedinta ordinara lunara a consiliului local nu participa domnul primar Ioan Onisei.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenta domnilor consilieri, fiecare semnand in registrul de prezenta. In continuare prezinta actele normative noi aparute, considerate mai importante de la sedinta anterioara pana in prezent, cuprinse in anexa la procesul - verbal.
In conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, procesul – verbal de la sedinta anterioara (28.09.2011) a fost aprobat unanimitate.
Dl. Borda Leon  - aduce in discutie citatia Tribunalului Neamt – in Dosarul nr. 3078/321/2011 si intreaba daca se desemneaza un domn consilier care sa reprezinte consiliul local in proces, doarece termenul este in data de 18.11.2011.
D-na secretar – avand in vedere ca primul proiect de hotarare la ordinea de zi, care are si avizul comisiei de specialitate, este desemnarea unui consilier local care sa reprezinte consiliul local in instanta, arata ca acest proiect de hotarare poate fi modificat prin adaugarea unui alt articol privind desemnarea unui consilier local si in acest dosar.
Domnul Onisei Pavel - Catalin – presedintele de sedinta preia conducerea lucrarilor sedintei si prezinta proiectul ordinii de zi:
1.     Proiect de hotarare – privind desemnarea unui consilier local din Consiliul local al comunei Pastraveni care sa reprezinte institutia in Dosarul nr. 3078/321/2011.
2.     Proiect de hotarare – privind executia bugetului local pe trim. III - 2011.
3.     Proiect de hotarare –  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2012.
4.     Proiect de hotarare –  privind acordarea burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat incepand cu luna septembrie 2011.
5.     Proiect de hotarare –  privind rectificarea bugetului local pe anul 2011.
6.     Intrebari – interpelari.
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri a se include pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta supune la vot  ordinea de zi si se aproba in unanimitate.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind desemnarea unui consilier local din Consiliul local al comunei Pastraveni care sa reprezinte institutia in Dosarul nr. 3078/321/2011.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.
Dl. Borda Leon – presedinte al comisiei de specialitate pentru administratie publica si juridica  arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
Dl. Borda Leon – doreste sa-si exprime nemultumirea ca domnul primar nu participa la sedinta, cu atat mai mult cu cat dumnealui este initiatorul, pentru ca in ultimul timp prezinta doar domnul viceprimar expunerea de motive. Referitor la desemnarea unui consilier  pentru  reprezentarea consiliului local in instanta, i se adreseaza doamnei secretar  spunand ca,  trebuie sa aduca iar in discutie prevederile regulamentului si sa stabilim odata pentru totdeauna o persoana care sa indeplineasca conditiile si sa reprezinte consiliul local in instanta. Chiar si Legea 215/2001 spune ca trebuie sa fie desemnata o persoana cu studii juridice.
D-na secretar – spune ca, asa este, dar pentru a angaja o persoana cu studii juridice sau administrative in aparatul permanent al consiliului local trebuie avut in vedere si incadrarea in cheltuielile de personal.
Dl. Borda Leon –  subliniaza din nou faptul ca, in instanta cineva trebuie sa reprezinte interesele consiliului local, iar acum este vorba despre bunurile bisericii si se  intreaba: „ce treaba avem noi?”, din punctul dumnealui de vedere nu avem calitate procesuala.
Dl. Gherasim Dumitru –  intreaba: ce legatura are cu noi dreptul de proprietate a bisericii?
Dl. Borda Leon – spune ca, noi nu avem competenta asta, dar daca instanta zice ca-i recunoaste proprietatea, noi suntem de acord, dar mai apoi trebuie si pusa in aplicare.
D-na secretar – oricum ar fi tot trebuie sa se prezinte cineva la instanta.
Dl. Gherasim Dumitru – spune ca, sa facem adresa si sa comunicam ca  nu avem calitate procesuala.
Nemaifiind alte discutii presedintele de sedinta solicita sa se faca propuneri pentru desemnarea unui consilier in Dosarul nr. 3078/321/2011, dupa cum urmeaza:
Domnul Nastasa Lazar  propune pe domnul Borda Leon.
Domnul Copcea Constantin  propune pe  domnul Paduraru Leonard.
Domnul Iacob Gheorghe propune pe domnul Chirila Constantin.
Se supune la vot prima propunere, respectiv dl. Borda Leon sa fie reprezentant al consiliului local in Dosar 3078/321/2011, obtinandu-se un numar de 9 voturi „pentru”, trei ”abtineri”, domnul Borda Leon nu voteaza.
Intrucat consiliul local mai era citat in Dosarul nr. 3025/103/2011 aflat pe rolul instantei la Tribunalul Neamt – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, cu termen in 18.11.2011,  actiune formulata si inaintata de catre dl. Borda Leon, domnul presedinte de sedinta, solicita a se face propuneri pentru desemnarea unui consilier in vederea reprezentarii institutiei in instanta, astfel:
Dl. Nastasa Lazar propune pe domnul Chirila Constantin.
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot si se obtine un numar de 11 voturi „pentru”, o „abtinere” (dl. Pelin Haralambe) iar dl. Borda Leon nu voteaza.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind executia bugetului local pe trim. III - 2011.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Nefiind discutii pe marginea materialului prezentat se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu un numar de 11 voturi „pentru” si doua „abtineri” (d-nii Borda Leon si  Nastasa Lazar).
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi:
Proiect de hotarare –  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2012.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
Dl. Gherasim Dumitru –  doreste ca d-ra consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului Ripanu Eugenia sa ne explice modificarile propuse la taxele locale pentru anul fiscal 2012.
D-ra consilier – arata ca, fata de anul acesta taxele locale nu se modifica, doar ca in conformitate cu prevederile O.U.G. 30/2011  se introduc cotele cu referire la reevaluarea cladirilor.
Dl. Pascal Ioan – solicita unele precizari privind aceste modificari la proiect.
D-ra consilier – arata ca, bonificatiile raman la fel.
Dl. Gherasim  Dumitru – intreaba:  dar cu scutirile cum ramane?
D-ra consilier – In anexa 4  la proiectul de hotarare  sunt  stabilite facilitatile fiscale acordate categoriilor de persoane fizice la care noi nu putem avea obiectiuni intrucat sunt prevazute si in Codul fiscal, dar totusi, consiliul local le poate modifica.
Nemaifiind alte discutii pe marginea materialului prezentat se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu un numar de 10 voturi „pentru” si trei abtineri (d-nii consilieri Borda Leon, Nastasa Lazar si Pascal Ioan).
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi:
Proiect de hotarare –  privind acordarea burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat incepand cu luna septembrie 2011.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
Dl. Nastasa Lazar – spune ca acest proiect de hotarare trebuia sa treaca si prin comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate.
Dl. Borda Leon – se adreseaza la  obiectia d-lui Nastasa Lazar si arata ca apare rar cate un proiect de hotarare care trebuie discutat in comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate si nu sunt bani, din punctul sau de vedere acest proiect  trebuia sa fie inaintat si comisiei de invatamant nu numai la economic.
D-ra Ripanu Eugenia – sursele sunt de la bugetul local din venituri proprii. Domnul director a formulat propuneri, astfel: 12 elevi pentru burse  de boala si 18 pentru elevii navetisti, in cuantum de 80 lei/elev/luna. Domnul primar in limita plafonului disponibil a propus suma de 70 lei/elev/luna.
Dl. Borda Leon – trebuie sa existe o lege, un ordin, etc., prin care se stabileste suma, asta trebuie sa ne explicati domnisoara.
D-ra Ripanu Eugenia – arata ca, legea nu stabileste nivelul bursei, dar putem da in functie de cati bani avem.
Dl. Borda Leon – deci daca nu avem bani putem sa incalcam legea si sa nu dam?
Dl. director Mahu Vergil – am aprobat pentru cei care fac naveta, pentru orfani si cei care au probleme de sanatate, am lasat mai deoparte pe cei cu probleme sociale, ca sa ne incadram in bani.
Dl. Nastasa Lazar – sa vedem cat costa si sa luam un microbuz.
Dl. Mahu Vergil – suntem inscrisi pe lista la Inspectoratul Scolar pentru microbuz  la numarul 60.
Dl. Gherasim Dumitru – sunteti de acord cu propunerea  d-lui director?
D-ra Ripanu Eugenia – pana la 01.01.2012 sa mergem cu 70 de lei/luna/elev, ca sa ne incadram in buget, apoi va trebui sa aprobam celalalt buget pe anul 2012 si vom hotara atunci.
Dl. Borda Leon – suntem de acord cu suma asta.
Nemaifiind alte discutii pe marginea materialului prezentat se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate  de voturi.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi:
Proiect de hotarare –  privind rectificarea bugetului local pe anul 2011.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
Dl. Gherasim Dumitru – d-ra consilier sa ne prezinte detalii cu privire la aceasta rectificare de buget.
D-ra Ripanu Eugenia – s-a primit 30 mii lei prin HGR pe care dl. Primar a propus sa intocmim Registrul spatiilor verzi, conform legii mediului.
Dl. Borda Leon – nu sunt luate in evidenta spatiile verzi?
D-ra Ripanu Eugenia – trebuie intocmit registrul de spatii verzi.
Dl. Gherasim Dumitru – si pentru asta este nevoie de 300 milioane? Cine a estimat asta? Dl. viceprimar ce spuneti?
Dl. Chirila Constantin – la bani nu ma intrebati, am avut control de la Grada de mediu si ni s-a pus in vedere sa intocmim acest registru de spatii verzi. Nu stie cat costa sau cat ar trebui sa coste.
Dl. Nastasa Lazar – 300 milioane pentru o hartie?
D-ra consilier – nu este o hartie si da citire cadrului normativ.
Dl. Borda Leon – si daca nu avem banii ce facem?
Dl. viceprimar Chirila Constantin – ne da amenda 150 milioane lei.
Dl. Gherasim Dumitru – cat a costat la celelalte comune intocmirea acestui registru?
D-ra consilier – nu stiu la celelalte comune, dar la orase am vazut ca ajunge pana la 5  miliarde lei vechi.
Dl. Nastasa Lazar – 300 de milioane, de unde?
Dl. Copcea Constantin – asta este legea si trebuie sa o respectam.
Dl. Ciocoiu Victor  -  daca nu suporta amanare, trebuie facut.
D-ra Ripanu Eugenia – mai arata ca, s-a marit plafonul la cheltuieli de personal cu 5 mii lei, din care s-a propus sa dam 4 mii lei pentru decontarea navetei la cadrele didactice.
Dl. Gherasim Dumitru – mai era vorba de inchirierea unei sali de clasa.
D-ra Ripanu Eugenia – s-au  organizat niste cursuri prin Agentia de Somaj.
Dl. director Mahu Vergil – spune ca s-a negociat si s-a ajuns la suma de aproximativ 2 mii lei pentru perioada 14 iunie – 31 octombrie 2011, doua zile pe saptamana, sase ore/zi.
Nemaifiind alte discutii pe marginea materialului prezentat se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu un numar de 9 voturi „pentru” si patru „abtineri” (d-nii consilieri Nastasa Lazar, Borda Leon, Pelin Haralambe si Gherasim Dumitru).
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
Intrebari – interpelari:

 Dl. Borda Leon – mentioneaza ca dl. Primar nu este de fata si nu poate fi intrebat, referitor la vola – unde a fost? Ca nu avea nici o chitanta taiata, d-ra contabil, dl viceprimar  – nu are voie sa spuna?
D-ra contabil – arata ca nu stie unde a fost  vola si a uitat  sa intrebe.
Dl. Borda Leon – spune ca o sa arate procesul – verbal de la sedinta anterioara, unde dumnealor au fost de acord vanzarea terenului baiatului lui Vizu, nu asa cum s-a discutat ca, consilierii PDL nu au aprobat.
Nemaifiind alte discutii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrarilor sedintei ordinare lunare, propunere care este aprobata de toti domnii consilieri prezenti.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE  DE  SEDINTA,   SECRETAR,       CONSILIER,    Pavel Catalin  ONISEI     Lidia BRINZEI        Elena GHERASIM

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free