Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

30 ianuarie 2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI 

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 30 ianuarie 2014.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 3 din 23.01.2014, la care participă un număr de 13 consilieri din 13 în funcţie (întârzie motivat dl. Păduraru  Leonard).
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local domnul primar Ioan Onisei nu participă.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri fiecare semnând în registrul de prezenţă. În continuare prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, cuprinse în anexa la procesul - verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (20.12.2013) a fost supus la vot şi aprobat în unanimitate.
Pentru buna desfăşurare a şedinţei ordinare lunare de astăzi cât şi pentru perioada următoare, este necesar alegerea unui preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni. Cine face propuneri ?
Dl. Hanganu Emilian  – propune pe domnul Gherasim Dumitru.
Dl. Nastasa Lazăr – propune pe domnul Borda Leon.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot prima propunere ca dl. Gherasim Dumitru să fie preşedinte de şedinţă pe o perioada de 3 luni şi obţine un număr de 9 voturi « pentru » şi două abţineri (d-nii Nastasa Lazăr şi  Gherasim Neculai), dl. Gherasim  Dumitru  nu votează.
Întrucât dl. Gherasim Dumitru a întrunit numărul de voturi nu s-a mai supus la vot propunerea domnului Nastasa Lazăr.
Domnul Gherasim Dumitru preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi.
1. Raport privind soluţionarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor cetăţenilor pe sem. II 2013;
2. Proiect de hotărâre – privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei cu produse raţionalizate în caz de mobilizare şi război al comunei Păstrăveni.
3. Proiect  de hotărâre – privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Păstrăveni.
4. Proiect de hotărâre – privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară « AQUA NEAMŢ »
5. Întrebări – interpelări.
Domnul preşedine de şedinţă – întreabă dacă mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri a se include  pe ordinea de zi, dl.  preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Raport privind soluţionarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor cetăţenilor pe sem. II 2013.
D-na secretar – prezintă domnilor consilieri Raportul  privind soluţionarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor cetăţenilor pe sem. II 2013.
Discuţii:
Dl. Iacob Gheorghe – spune că, apreciză activitatea doamnei secretar, apreciază că se achită de sarcini.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la punctul doi al ordinii de zi:
Proiect de  hotărâre – privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei cu produse raţionalizate în caz de mobilizare şi război al comunei Păstrăveni.
Dl. viceprimar  – prezintă expunerea de motive.
Dl. secretar al comisiei de specialitate juridică şi pentru administraţie publică arată că comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate.
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
Proiect  de  hotărâre – privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Păstrăveni.
Dl. viceprimar  –  prezintă expunerea de motive cu propunerea calificativului „foarte bine”.
Dl. secretar al comisiei de specialitate juridică şi pentru administraţie publică  arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre cu calificativul „foarte bine”.
Discuţii:
Dl. Borda Leon –  arată că, doamna secretar persista în greseală, semnând în continuare de legalitate chiar şi pentru hotărâri ale consiliului local pe care dumnealui le consideră ca nefiind legale. Se adresează în continuare domnului Gherasim Dumitru, care face parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Păstrăveni şi spune că,  nu este compatibil,  întrucat este preşedinte de  partid şi acesta nu poate fi ales şi în astfel de consilii de administraţie.
D-na secretar – spune că, în conformitate cu Legea 161/2003 consilierii locali nu pot face parte din consilii de administraţie de la societăţi înfiinţate de consiliu local, dar în nici un caz nu face referire la şcoli.
Dl. Borda Leon – spune că, trebuie să se îndrepte toate aceste neajunsuri. În continuare, spune că, s-a semnat de legalitate şi atunci când s-a propus dl. primar ca reprezentant în ADI AQUA NEAMT.
Dl. Nastasa Lazăr – spune că, dl. Gherasim Dumitru nu are înregistrată societate pe numele lui.
D-na secretar – spune domnilor consilieri că, dacă dumnealor ştiu că există situaţii de incompatibilitate este bine să se spună, dar din câte ştie dumneaei, până acum, nu ne-am confruntat cu astfel de situaţii.
Dl. Copcea Constantin – spune că, şi dumnealui a citit despre asta, dar se referă la cei cu munci de răspundere, respectiv primar şi viceprimar.
Dl. Borda Leon – spune că, în Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale se specifică despre incompatibilitatea ca un preşedinte de partid să fie şi membru în consiliul de administraţie al unei şcoli.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre cu calificativul „foarte bine” şi se obţine un număr de unsprezece voturi „pentru” şi o  „abţinere” (domnul  Borda Leon).
Dl. Păduraru Leonard – s-a prezentat la şedinţă.
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară « AQUA NEAMŢ »
Dl. viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate juridică şi pentru administraţie publică arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi obţine un număr de unsprezece voturi „pentru” şi două abţineri (domnii Borda Leon şi Nastasa Lazăr).
Se trece la ultimul punct  al ordinii de zi:
Întrebări – interpelări.
1.Dl. Preşedinte de şedinţă – prezintă adresa Secţiei 14 de Politie Rurală Urecheni nr. 90653 din 14.01.2014 în dosarul cu numărul 2766/P/2013 privind pe numiţii Nastasa Lazăr şi Nastasa Carmenica, având ca obiect tulburare în posesie şi ocuparea fără drept a suprafeţei de teren ce împrejmuieşte sursa de apă potabilă amplasată în vecinatatea Cabinetului Medical Radeni, prin care se solicită consiliului local să comunice dacă Primăria comunei Păstrăveni se constituie parte vătămată sau civilă în acest caz.
Discuţii:
Dl. Nastasa Lazăr – doreşte să facă câteva precizări în legatură cu această adresă, respectiv faptul că dumnealor au solicitat şi au primit aprobări atât de la Primăria comunei Păstrăveni cât şi de la consiliul local, iar acum nu înţelege de ce li s-a mai făcut plângere la poliţie. Dumnealui a dat o declaraţie şi a depus şi copii după toate documentele.
D-na secretar – completează, spunând că, s-a solicitat de către Sectia nr.14 Poliţie Rurală Urecheni de la Primăria comunei Păstrăveni şi s-a eliberat o copie, conform cu originalul, dupa procesul – verbal al şedinţei consiliului local în care li s-a dat avizul domnilor doctori pentru racordarea Cabinetului Medical din satul Rădeni la sursa de apă.
Dl. Borda Leon – spune că, se consideră că nu este tulburare în posesie şi nici nu s-a creat vreun prejudiciu, întrucât în şedinţa consiliului local din data de 24.09.2013 le-a fost acordat avizul pentru racordare la sursa de apă, aşa că nu se constituie parte civila sau vătămată.
Dl. Nastasa Lazăr – de asemnea, subliniaza că au aprobarea consiliului local din data de 24.09.2013.
2. Dl. Preşedinte de şedinţă – prezintă cererea doamnei doctor veterinar Rusu Maria, prin care solicită acordarea spaţiului în care a funcţionat Ghişeul de Poştă  Păstrăveni, în vederea mutării Cabinetului de medicină veterinară şi deschiderea unei farmacii veterinare.
Discuţii :
Dl. Iacob Gheorghe – spune că, doamna doctor veterinar doreşte să înfiinţeze şi o farmacie veterinară, care este binevenită la noi în comună.
Dl. Borda Leon – spune că, întrucât clădirea în care funcţionează în prezent Cabinetul de medicină veterinară figurează ca şi grădiniţă, de ce nu s-ar aloca nişte fonduri pentru reparaţii şi să funcţioneze în continuare ca şi grădiniţă, iar doamnei doctor să-i acordam spaţiul pe care îl solicită.
Dl. Gherasim Neculai – spune că, de ce nu o repară şi să rămână în continuare acolo ?
Dl. Copcea Constantin – spune că, nu are nimic cu doamna doctor, dar oare la început, atunci când i s-a dat clădirea şi fără bani, a fost căt de cât bună, a avut şi gard, şi deci i-a fost dată cu tot cu gard, aşa că să o întreţină.
Dl. Nastasa Lazăr – spune că, şi dumnealor sunt PF încă din anul 1999, dar nu este nici ea de vină pentru că primăria nu a alocat nici un ban.
Dl. Viceprimar – spune că, în conformitate contractul de concesiune este de datoria doamnei doctor să  întreţină clădirea.
Dl. Gherasim  Dumitru – spune că, trebuie să fie prezentat şi contractul de concesiune într-o şedinţă viitoare.
Dl. Nastasa Lazăr – spune că, să fie delegat  dl. viceprimar să verifice clauzele contractului şi starea clădirii.
Dl. Borda Leon – întreabă : dacă nu putem să avem o grădiniţă în satul Păstrăveni ?
D-na secretar – spune că, ar fi bună ună cu program prelungit.
Dl. Borda Leon – spune că, stăm prost cu deszăpezirea. Nu s-a mai deszăpezit de trei zile.
Întreabă: « câţi bani avem alocaţi la deszăpezire? », « ce este cu vola? »
În continuare, spune că, nu mai plăteşte TMT la primărie pe două maşini dacă nu se mai deszăpezeşte şi pe uliţa lui.
Dl. Viceprimar – spune că, chiar astăzi s-a intrat prin sat cu maşina cu lamă pentru deszăpezit.
Dl. Borda Leon – întreabă: dacă există vreun contract cu vreo firmă de deszăpezire?
Dl. Viceprimar – spune că, nu ştie dacă este încheiat contract cu vreo firmă, dar din moment ce deszăpezeşte cu siguranţă că este, pentru că pomană nu face nimeni.
Dl. Gherasim Neculai – spune că, a adus în discuţie în şedinţa consiliului local problema brazilor de la biserică. Mai întreabă: « vola unde are domiciliu? stă pe unde poate, are parcare la Lică ? ». Continuă prin a spune că, acelaşi lucru este şi cu maşina primăriei.
Dl. Borda Leon – spune că, ar dori ca la şedinţa următoare să se aducă şi foaia de parcurs din data de 07.01.2014, cand s-a deplasat la aeroport la Bacău.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   SECRETAR,       CONSILIER,   

Dumitru  GHERASIM            Lidia BRÎNZEI     Elena GHERASIM

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free